Familjerätt

På familjerätten kan föräldrar få råd i familjerättsliga frågor.

Målgrupp

Familjerättens målgrupp är:

  • Separerade föräldrar och deras barn
  • Personer som önskar adoptera
  • Barn där faderskapet/föräldraskapet ska utredas
  • Barn i namnärenden

Barns boende, vårdnad och umgänge

I de fall föräldrars tvist kring barnet resulterar i en juridisk process, utreder familjerätten på tingsrättens uppdrag frågor som rör barns boende, vårdnad och umgänge.

Det finns även möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och umgänge. Om föräldrarna är eniga och familjerätten bedömer att avtalet är till barnets bästa, godkänns avtalet av familjerätten/socialnämnden.

Samarbetssamtal

På familjerätten kan man ansöka om samarbetssamtal när samarbetet kring barnet inte fungerar. Samarbetssamtal är ett försök att lösa oenigheter mellan föräldrar rörande vårdnads- boende- och umgängesfrågor för barn. Föräldrar får i samtalen möjlighet att tillsammans med en socialsekreterare med särskilt ansvar för familjerätt försöka hitta lösningar utifrån barnets bästa. Samarbetssamtalen inleds alltid med ett enskilt samtal med respektive förälder.

I samtalen läggs fokus på barnets situation och familjerätten erbjuder även samtal med barnen. Målet är att föräldrarna ska kunna enas i frågor kring barnen, men även förbättra sin förmåga att samarbeta med varandra.

Föräldrar har möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal i anslutning till samarbetssamtalen.

På familjerätten har föräldrar möjlighet att skriva umgängesplaner och göra andra överenskommelser.

Om du vill veta mer om samarbetssamtal eller har andra frågor som rör samarbetet kring era gemensamma barn är du välkommen att kontakta handläggare på familjerätten via kommunens växel.

Ansök om samarbetssamtal direkt via kommunens e-tjänster

Adoptioner

Internationella adoptioner

För att få ta emot ett barn i sitt hem måste man ha medgivande från socialnämnden i den kommun man är bosatt. Familjerätten gör en utredning och bedömer om de tilltänkta föräldrarna är lämpliga att ta emot ett barn från ett annat land. Utredningen blir också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheterna som ska välja familj till barn som de har ansvaret för. Utredningen är också en tid av förberedelse för det annorlunda föräldraskapet som en adoption innebär. Alla som ansöker om ett medgivande för adoption måste genomgå en föräldrautbildning.

Övriga adoptioner

Adoption av svenskfödda barn kan komma ifråga, men är mycket sällsynta.

Om en man eller en kvinna har barn från ett tidigare förhållande men nu är gifta och bor med varandra tillsammans med barnet, kan partnern i det nya förhållandet ansöka hos tingsrätten om att få adoptera barnet.

Familjerätten gör i samtliga fall en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig till tingsrätten som sedan fattar beslutet.

Genom adoptionen får barnet samma juridiska ställning som om det fötts inom familjen. Enligt svensk lag kan en adoption aldrig hävas. Genom adoption blir barn automatiskt svenska medborgare om någon av adoptivföräldrarna är det.

Faderskap

Socialförvaltningen får automatiskt upplysningar från Skatteverket om födda barn i kommunen.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas. I de fall föräldrarna till barnet inte sammanbor inleds en faderskapsutredning av familjerätten.

När föräldrarna sammanlever kommer de gemensamt till socialförvaltningen för att bekräfta faderskapet.

Som förälder kan man själv kontakta socialförvaltningen innan barnet föds eller i samband med barnets födelse.

I samband med att faderskapet bekräftas finns det möjlighet för föräldrarna att anmäla om gemensam vårdnad för barnet.

Namnärenden

Namnändring av barns efternamn görs hos folkbokföringen. Om föräldrarna är oense kan ansökan göras hos tingsrätten. Innan tingsrätten fattar beslut inhämtas yttrande från familjerätten, som utreder frågan.

Relaterade dokument

Folder - Faderskap (PDF-dokument, 115 kB)

Informationsfolder om samarbetssamtal (PDF-dokument, 998 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?