Familjebehandling

Familjebehandling är en möjlighet för er familj att förändra er livssituation.

Familjebehandling är en insats som kan beviljas efter genomförd utredning från individ- och familjeomsorgens utredningsenhet. Insatsen vänder sig till familjer med barn och ungdomar i åldersgruppen 0-20 år.

Familjebehandlarna arbetar på uppdrag av utredande socialsekreterare. Familjebehandling är kostnadsfri för familjen och familjebehandlarna har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Familjebehandlarna träffar familjen på socialförvaltningen eller hemma hos familjen. Behandlingen sker på vardagar under kontorstid.

Arbetet har alltid utgångspunkt i ett familjeperspektiv med barnets bästa i fokus. Grundsynen är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Målet är att föräldrar och barn ska vara trygga tillsammans och vi arbetar för att allas röster ska bli hörda. Familjebehandlingen tar fasta på vad som fungerar i familjen och föräldraskapet och bygger vidare på detta.

Vid behov sker samverkan med andra verksamheter som familjen har kontakt med, till exempel BVC, skola och BUP.

Vad kan ni få hjälp med?

Genom familjebehandling kan ni bland annat få hjälp med att:
• Förstå ert barn bättre
• Lösa konflikter och prata med varandra utan att bråka
• Få vardagen att fungera
• Bli stärkta som familj att hitta lösningar på era problem
• Få hopp om att kunna påverka er livssituation till det bättre

Vem arbetar med familjebehandling?

Familjebehandlarna är socionomer eller har likvärdig utbildning. Vi har tillsammans en bred och lång erfarenhet av att stödja familjer.

Vi stödjer oss på forskning som visar att bästa resultat nås när hela familjen deltar i behandlingen. I vårt arbete använder vi oss av ett flertal evidensbaserade metoder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!