Särskilt förordnad vårdnadshavare

Allmän information om särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd ska de ha en särskild förordnad vårdnadshavare. Detta eftersom att alla personer som bor i Sverige och är under 18 år är omyndiga och alla omyndiga ska ha en vårdnadshavare och förmyndare enligt svensk lag. En särskilt förordnad vårdnadshavare kan även förordnas om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan även behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna på grund av långvarig sjukdom inte kan ta sitt ansvar som vårdnadshavare och förmyndare.

I de fallen det gäller ensamkommande barn är det oftast överförmyndarnämnden som underrättar socialnämnden om att det finns förutsättningar att ansöka om en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet med hänvisning till 10 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn samt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten efter ansökan av socialnämnden. Som särskilt förordnad vårdnadshavare blir du, om inte tingsrätten beslutar om något annat, också barnets förmyndare. Uppdraget består, som huvudregel, av två delar vårdnad och förmynderskap. Socialnämnden i kommunen ansvarar för delen som rör vårdnad och Överförmyndaren utövar tillsyn över förmynderskapet.

När det gäller vem som är lämplig för uppdraget är det föräldrabalkens regler som gäller. Den som utses ska vara lämpad att se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 10 a § föräldrabalken och knyter an till vad barn har rätt till enligt den grundläggande bestämmelsen i 6 kap. 1 § FB.

Vad ingår i uppdraget

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du bland annat:

  • Ansvara för barnets ekonomi, till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, till exempel vid ansökan om id-kort.
  • Hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga.
  • Hjälpa till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid i Sverige.
  • Hjälpa barnet i kontakter med till exempel skola, sjukvård och socialtjänst.
  • Samarbeta med boendet där barnet bor och se till att barnet får bästa mjöliga tillsyn, omsorg och trygghet.
  • Arbeta för ett nära samarbete mellan alla personer runt barnet som t.ex. lärare, socialsekreterare och boendepersonal.
  • En gång per år skicka in redogörelse och årsräkning till Överförmyndaren

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden. Detta betyder att du ska se till att barnet får en så bra omvårdnad och fostran som möjligt. Som förmyndare ansvarar du för frågor som handlar om barnets ekonomi. Du har ingen skyldighet som särskilt förordnad vårdnadshavare att försörja barnet ekonomiskt eller att stå för den dagliga omvårdnaden och boende, det är något som kommunen ansvarar för.

Upphörande

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare upphör när barnet blir myndigt eller om barnets föräldrar anländer till Sverige och beslut tas om att förordnandet ska upphöra. Som särskild förordnad vårdnadshavare har du alltid rätt att på egen begäran avsluta ditt uppdrag enligt 6 kap 10 b§ FB.

Handläggning och tillsyn hos överförmyndaren

När vi på överförmyndarenheten får meddelande om att ett barn, genom beslut i tingsrätten, fått en särskilt förordnad vårdnadshavare inväntar vi meddelande om att domen vinner laga kraft (3 veckor efter att domen meddelades). Vi upprättar sedan ett ärende och skickar ut ett registerutdrag samt en anmodan om att inkomma med en förteckning över barnets tillgångar.

När tillgångsförteckningen inkommit granskas den och om barnet saknar tillgångar tar överförmyndarnämnden beslut om den särskilt förordnade vårdnadshavaren är redovisningsskyldig eller ej. Särskilt förordnad vårdnadshavare ska sedan, så länge uppdraget fortlöper, en gång per år inkomma med en redogörelse och, om inte annat beslutats om, även en årsredovisning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?