Upphörande av godmanskap

Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider.

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man (godmanskapet är frivilligt). Den gode mannen, den enskilde, eller överförmyndarenheten kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap skall upphöra.

En ansökan om upphörande från den enskilde eller den gode mannen ska ställas till tingsrätten. Den gode mannen kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om godmanskapet ska upphöra.

Skulle huvudmannen avlida upphör godmanskapet per dödsdagen och den gode mannen entledigas således automatiskt samma dag. Detta innebär att den som tidigare varit god man inte längre har behörighet att företa rättshandlingar för sin tidigare huvudman.

En god man skall, om en huvudman avlider, underrätta anhöriga samt inge en slutredovisning till överförmyndarenheten. Allt annat sköts efter dödsfallet av den enskildes dödsbo.

Se mer information under om huvudmannen avlider.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?