Års- och sluträkning

Alla som är redovisningsskyldiga, det vill säga de vars uppdrag innefattar förvalta egendom, skall inkomma med en årsräkning till överförmyndarenheten senast den 1 mars året efter det år förvaltningen avser. Vid ett uppdrags slut skall en sluträkning inlämnas.

Vid ett uppdrags slut skall en sluträkning för perioden inlämnas senast 1 månad efter dag för avslut. Om huvudmannen avlidit skall du bifoga ett dödsfallsintyg, som beställs via Skatteverket. Ange även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Tänk på att du vid huvudmans död inte längre är behörig att betala räkningar eller utföra andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.

I års- eller sluträkningen skall du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under perioden. Enkelt sett innebär detta att du anger huvudmannens tillgångar vid periodens början och slut samt inkomster och utgifter under perioden. Uppgifterna skall styrkas med underlag såsom kontoutdrag, årsbesked, saldobesked och så vidare. Bifoga helst kopior av underlagen och inte original. Om du önskar en kopia av års- eller sluträkningen i retur, skickar du in två exemplar av räkningen.

Överförmyndarenheten skickar under december månad ut ett PM med matnyttig information inför årets redovisning.

En utbildning kommer att hållas i januari, se vidare information under utbildningar.

Vid praktiska frågor eller problem med räkningen är du välkommen att maila eller ringa enheten. Det finns även, i mån av tid, möjlighet att boka in möte för genomgång.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?