Försäljning och köp av bostad

Eventuellt bor huvudmannen i egen fastighet eller bostadsrätt. Om huvudmannen får plats på vårdboende och inte kan bo kvar i sin bostad kan den behöva säljas. Försäljning av huvudmannens bostad ska godkännas av överförmyndarnämnden och följande handlingar ska inges till nämnden innan beslut fattas.

  • Ansökan om försäljning. Den ska vara undertecknad av gode mannen/förvaltaren och i ansökan ska skälen anges till försäljning.
  • Huvudmannens godkännande till försäljning samt godkännande av köpeskillingen. Kan huvudmannen inte ge sitt samtycke ska närmast anhöriga godkänna försäljningen istället.
  • Uppgift om var huvudmannen har sitt nya boende.
  • Köpekontrakt i original och kopia (kopian behåller vi). Köpekontraktet ska vara undertecknat av både säljare och köpare samt av gode mannen/förvaltaren. Observera att kontraktet ska innehålla en klausul om att försäljningen endast är giltig under förutsättning att överförmyndarnämnden godkänner detta.
  • Senaste taxeringsbevis för fastighet eller intyg från bostadsrättsföreningen.
  • Värderingsutlåtande som är utfärdat av värderingsinstitut eller annan sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitats av bank eller auktoriserad fastighetsmäklare, dock inte samma mäklare som uppdragits att sälja objektet. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten (areal, råmark eller färdig tomtmark, byggnader – deras utförande och användning, avkastning, fastighetens belägenhet i förhållande till affärer m m).
  • Budgivningslista.
  • Om säljaren är ett dödsbo måste bouppteckning lämnas med där det framgår vilka personer som är dödsbodelägare.
  • Om huvudmannen och god man/förvaltare har gemensamma intressen i fastigheten/bostadsrätten behöver en särskild god man förordnas för huvudmannen med uppdrag att bevaka dennes rätt i samband med försäljningen.

När försäljningen är klar ska en redogörelse över försäljningen lämnas in till nämnden med bevis från bank på att de medel som erhållits är insatta på ett överförmyndarspärrat konto med avräkning utvisande eventuella lösen av lån samt mäklararvode.

Köp av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

I princip gäller samma sak som vid försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Dock kan det vara så att huvudmannen behöver ta lån i samband med köpet. I sådant fall ska ansökan om att uppta lån för huvudmannens räkning inges i samband med köpekontraktet. När köpet är klart ska bevis på att huvudmannen blivit lagfaren ägare till fastigheten, tomträtten inges eller bevis från bostadsrättsförening om att huvudmannen antecknats som innehavare i lägenhetsförteckningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?