Bankkonton

Vid godmanskap och förvaltarskap är huvudregeln att pengar på bank får tas ut endast efter samtycke från överförmyndaren (Föräldrabalken 14 kap. 8 §).

Kontona skall alltså vara överförmyndarspärrade, vilket innebär att kontona är spärrade för dig som god man/förvaltare och inte för huvudmannen. För att göra uttag från överförmyndarspärrade konton skall rimligt skäl finnas och en ansökan om medgivande för uttag, överföring eller avslut ska skickas in till överförmyndarenheten.

Från nämnda huvudregel undantas pengar som behövs tillgängliga för huvudmannens uppehälle, vård av dennes egendom mm. Dessa pengar skall finnas på ett konto som är tillgängligt för dig som god man/förvaltare. Saldot på detta konto skall inte överstiga 20 000 kronor. Allt därutöver överförs av dig till ett överförmyndarspärrat konto.

Huvudmannen ska vanligtvis ha tillgång till egna medel (eller fickpengar), vilket lämpligen överförs till ett konto som endast huvudmannen har rätt att använda, eller lämnas kontant mot kvittens. Detta konto förfogar alltså inte god man/förvaltare över.

Huvudmannens konton kan med andra ord delas in i tre grupper:

  1. Överförmyndarspärrade konton (ett eller flera).
  2. Transaktionskonto (disponeras av god man/förvaltare).
  3. Privatkonto (huvudmannens egna medel/fickpengar).

Observera alltså att du som god man/förvaltare endast skall ha tillgång till ett konto och att du har skyldighet att se till att övriga konton överförmyndarspärras. Notera att bankkort och internetdosor är personliga och det är alltså inte tillåtet att använda huvudmannens bankkort eller dosa. Du kan i stället med fördel ansöka om ett eget bankkort till det konto som du har tillgång till samt om en egen internetdosa. Det är inte tillåtet att göra utlägg med egna pengar för huvudmannens räkning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?