Arvode

Du har rätt att begära arvode för ditt uppdrag samt ersättning för kostnader.

Detta gäller som regel inte förälder som är förmyndare för sitt underåriga barn. Huvudregeln är att huvudmannen skall betala arvodet, med undantag för huvudmän vars beskattningsbara inkomst understiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar understigande 2 prisbasbelopp.

Arvodesnivå beslutas av överförmyndarnämnden i Trelleborg och kan utgå med:

Ekonomisk förvaltning / Bevaka rätt 5-30 % av ett prisbasbelopp
Personlig omvårdnad 5-30 % av ett prisbasbelopp

Hjälpte informationen på den här sidan dig?