Förmyndare

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Oftast är barnets föräldrar vårdnadshavare och då även förmyndare för sina barn. En förmyndare förvaltar barnets tillgångar och bevakar barnets rätt i olika frågor. Som förmyndare ska du se till att barnets tillgångar förvaltas på ett betryggande sätt samt att de ger en rimlig avkastning. När barnet fyllt 16 år ska barnet ha möjlighet att påverka viktiga beslut. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

I vissa fall är en förmyndare skyldig att redovisa sin förvaltning av barnets tillgångar till överförmyndaren.

Vad är en förmyndare och vad har de för skyldigheter

Alla personer under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Ett barns föräldrar är förmyndare för sina barn om de är vårdnadshavare. Det finns undantag från huvud regeln och det kan till exempel vara om föräldern är omyndig eller har förvaltare, det förordnas då en särskild förmyndare för barnet. Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett men du har även som förmyndare ansvar att förvalta barnets egendom. Förvalta barnets egendom innebär till exempel att företräda barnet i ekonomiska angelägenheter samt tillse att barnets pengar används till nytta för barnet. Från den dag barnet fyller 16 år ska förmyndaren höra barnets åsikt när det gäller viktiga beslut.

Föräldrarna/förmyndare ska sörja för och bekosta barnets dagliga behov vilket kallas försörjningsplikt. I vissa fall kan det dock vara så att föräldrarna har en väldigt begränsad ekonomi och att barnet har tillgångar, barnets tillgångar får då tas i anspråk för inköp av saker som är till nytta för barnet. De tillgångar som inte används till barnet ska placeras på bank eller motsvarande i barnets namn. Förmyndaren får inte sammanblanda sin egen eller annans ekonomi med barnets, genom att till exempel sätta in barnets medel på konto i sitt eget eller annans namn. Föräldrar får heller inte ge bort barnets tillgångar.

Som huvudregel gäller att föräldrarna/förmyndarna fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas till barnet, detta kallas fri förvaltning. I vissa fall kan dock föräldrarnas/förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar övergå till kontrollerad förvaltning och föräldrarna/förmyndaren måste då redovisa barnets tillgångar till överförmyndarenheten.

Fri förvaltning

Huvudregeln är att föräldrarna själva bestämmer hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Denna fria föräldraförvaltning innebär att föräldrarna, ska använda barnets tillgångar till "barnets bästa". Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar och barn har rätt kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen. Som förmyndare är du enligt lag skyldig att meddela till överförmyndaren om barnets pengar överstiger 8 prisbasbelopp (364 000 kronor 2018)

Förmyndare ska också få överförmyndarnämndens godkännande vid vissa rättshandlingar, till exempel vid gåvor, lån eller köp och försäljning av fastigheter. I särskilda fall kan överförmyndaren kräva redovisning även om tillgångarna är mindre än åtta basbelopp.

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning aktualiseras när värdet av ett barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (364 000 kronor 2018). När ett barns tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp ska föräldrarna årligen redovisa barnets tillgångar till Överförmyndarnämnden. Redovisningen ska vara överförmyndarnämnden tillhanda den 1 mars varje år och ska lämnas in fram tills att barnet fyller 18 år. Det kan också vara så att till exempel socialtjänsten upplyst överförmyndarnämnden om att barnets tillgångar av särskild anledning behöver skyddas. Överförmyndarnämnden kan då fatta beslut om att barnets tillgångar, oavsett beloppets storlek, ska överförmyndarspärras hos bank.
Om barnet fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett prisbasbelopp (45 500 kronor 2018) ska utbetalaren sätta in pengarna på ett överförmyndarspärrat konto hos bank. Detsamma gäller vid utbetalning av ersättning från Brottsoffermyndigheten och skadestånd från staten.

Överförmyndarens samtycke till vissa åtgärder
Om föräldrarna vill ta ut eller omplacera medlen behöver de ansöka om detta hos överförmyndarnämnden. Om ett barn är arvtagare måste överförmyndarnämnden godkänna fördelningen av arvet.
Det finns även andra situationer när det krävs överförmyndarnämndens samtycke. Dessa är om förmyndaren ska låta barnet köpa, sälja, eller inteckna/pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut.

Om barn som fyllt 16 år ska driva näringsverksamhet krävs det också överförmyndarens tillstånd.

God man till barn

Barn måste ha en god man om både barn och förälder/förmyndare är delägare i samma dödsbo eller om barnet ska köpa eller motta en fastighet eller bostadsrätt i gåva av en förälder/förmyndare eller om en förälder/förmyndare ska låna barnets pengar. Barnet ska även ha en god man om det finns ett intresse hos barnet som strider mot förmyndarens intresse, till exempel vid deltagande i rättegång där båda är parter.

En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet förordnas av överförmyndarnämnden. Den gode manens uppdrag är då att tillvara ta barnets intressen i den specifika frågan och uppdraget upphör genom att den gode manen begär sig entledigad när uppdraget är slutfört.

Överförmyndarnämnden kan även förordna en god man för ett barn då föräldrarna/förmyndarna är förhindrade att utöva sitt uppdrag. Det kan till exempel vara om föräldrarna blir sjuka och på grund av sjukdomen är förhindrade att utöva förmynderskapet eller längre tids fängelsevistelse. Uppdraget för den gode mannen innebär då att företräda barnet i ekonomiska angelägenheter, det ingår inte i uppdraget att företräda barnet i personliga angelägenheter.

God man kan även förordnas, enligt föräldrabalken, för utländska barn som kommer till Sverige utan medföljande föräldrar/förmyndare, men endast till barn som har uppehållstillstånd i Sverige. Barn som saknar uppehållstillstånd får en god man enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Medförmyndare

En medförmyndare kan förordnas om en förälder inte klarar av att sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter. Det är dock ganska ovanligt eftersom det ofta räcker att föräldrarna får stöd på annat sätt, till exempel genom ett ombud. Det är tingsrätten som beslutar i frågor om förordnande av en medförmyndare.

En medförmyndares uppdrag är begränsat till att företräda barnet i frågor som kan hänföras till barnets ekonomi.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!