Demens

Kommunens demenskoordinator ansvarar för stöd och hjälp i demensfrågor till personer med demenssjukdom och till anhöriga och personal.

Demenskoordinatorn ska även sprida kunskap i demenssjukdomar till kommunens invånare samt ge handledning och utbildning till personal inom den kommunala verksamheten och anhöriga.

Demenskoordinatorn arbetar med följande frågor:

 • kontakt genom individuellt stöd
 • telefonrådgivning och handläggning vid symtom och utredning
 • hembesök
 • information om stödinsatser som kommunen erbjuder vid demenssjukdom
 • utbildning för anhöriga
 • regelbunden handledning - utbildning för kommunens vårdpersonal
 • samverkan med demensombud

Demensombud

Demensombudens uppdrag ska vara i linje med de nationella riktlinjerna för demenssjuka och den lokala värdegrunden.

Demensombuden ska:

 • delta vid demensombudsträffar
 • handleda och inspirera sina arbetskamrater
 • vara en förebild i arbetet med demenssjuka
 • regelbundet förmedla ny information från demensombudsträffar
 • ta tillvara den demenssjukes intresse i alla sammanhang
 • medverka till att alla medarbetare gör de webbaserade ABC- och BPSD-utbildningarna
 • medverka till att minska användandet av lugnande läkemedel
 • inspirera till användandet av bemötandestrategier, aktiviteter och hjälpmedel som behandlingsmetod
 • förmedla information till anhöriga om kommunens utbildningar och stöd
 • påpeka miljöns betydelse för den demenssjuke, (färg - form - säkerhet).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!