Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor.

Lagen ska tillgodose att personer med funktionsnedsättning får den hjälp de behöver i det dagliga livet, t.ex. hjälp med de grundläggande behoven såsom personlig hygien, hjälp att äta, kommunicera m.m. Det går även att få hjälp med miljöombyte, att delta i olika aktiviteter och öka den sociala kontakten. Anhöriga kan även få hjälp med avlastning. Målet är att den enskilde får möjlighet att påverka vilket stöd och vilken service de får samt att leva som andra.

Inom LSS finns följande insatser:

 • rådgivning och personligt stöd (insatsen verkställs av Region Skåne)
 • personlig assistans
 • ledsagning
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet, för barn och ungdom 0-20 år
 • fritids före och efter skoltid för ungdomar 13-21  år
 • boende med särskild service för barn och ungdom
  (i form av familjehem eller annan specifik bostad)
 • boende med särskild service för vuxna
  (i form av gruppbostad eller servicebostad)
 • daglig verksamhet

Utgångspunkten är att insatser enligt LSS ska vara avgiftsfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamhet och för måltider inom korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende och daglig verksamhet.

Ansökan om insatser enligt LSS

Ansökan om insatser enligt LSS görs hos handläggare på socialförvaltningen. Det är den enskilde, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om LSS-insatser. Vid behov kan LSS-handläggare kontaktas för hjälp och vägledning med ansökan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!