Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS kan man ha rätt till om man tillhör gruppen med stora fysiska och psykiska funktionshinder.

Handläggarna på socialförvaltningen utreder och beslutar utifrån angivna funktionshinder i enlighet med LSS.

Inom LSS finns följande insatser

  • personlig assistans
  • ledsagning
  • kontaktperson
  • avlösarservice
  • korttidsvistelse utanför hemmet, för barn och ungdom mellan 0-20 år
  • fritids före och efter skoltid för ungdomar mellan 13 - 21  år
  • boende för barn, ungdom och vuxna
  • daglig verksamhet

Inom denna ram kan du få insatser i form av hjälp med de grundläggande behoven såsom personlig hygien, hjälp att äta, kommunicera m.m. Du kan även få hjälp med miljöombyte, delta i olika aktiviteter och öka din sociala kontakt. Anhöriga kan även få hjälp med avlastning.

LSS kan även erbjuda olika boendeformer utifrån den enskildes funktionshinder såsom gruppbostäder, servicebostäder, familjehem eller annan specifik bostad.

Daglig verksamhet vänder sig till dig som saknar daglig sysselsättning och har funktionshinder som omfattas av LSS.

Utgångspunkten i LSS är att insatserna ska vara avgiftsfria. Avgifter får dock tas ut för bostäder, fritidsverksamhet och för måltider inom korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende och daglig verksamhet.

LSS-ansökan

Det är bara den enskilde själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om LSS-insatser. Du kan kontakta LSS-handläggare för hjälp och vägledning med din ansökan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?