Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

l

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Lagen om valfrihetssystem

Trelleborgs kommun har beslutat om ett valfrihetssystem avseende kundval av servicetjänster (städ, tvätt och inköp) inom hemtjänsten vilket stöds av Lagen om valfrihet (LOV).

Lagring av kemikalier

Verksamhetsutövare ansvarar enligt miljöbalken för att kemikalier och farligt avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Lagstiftning och ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Trelleborgs kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för handläggningen av ansöknings- och tillsynsärenden. Förvaltningens roll i ett ansökningsärende är att granska och bedöma om den avloppsanläggning som du vill anlägga uppfyller lagstiftningens krav.

Landsbygdsmiljonen

Varje år finns möjlighet att söka stöd från Trelleborgs kommun för landsbygdsutveckling. Bidrag kan sökas av ideella föreningar och andra sammanslutningar som jobbar aktivt för en levande landsbygd, dock inte av företag eller enskilda personer.

Landstinget

Landstinget har hand om sjukvården och kollektivtrafiken.

Larmnummer 112

Vid nödsituationer kan ett fåtal sparade minuter betyda väldigt mycket. Det är därför viktigt att veta hur man bör agera då olyckan är framme.

Ledarskap och organisation inom vård, omsorg och socialt arbete

Denna utbildning ger dig formell kompetens att arbeta med frågor som rör organisering och ledarskap inom vård, omsorg och socialt arbete. Efter avslutad utbildning har du den kompetens som krävs för att arbeta som till exempel samordnare, gruppledare, koordinator eller biträdande enhetschef.

Lediga lokaler

Söker du lokal att hyra? Eller mark att köpa? Som ett led i vårt arbete med att underlätta för expansion och nyetableringar kan du i vårt register söka i utbudet av lokaler och mark att hyra eller köpa i Trelleborg. Alltifrån industri, lagerlokaler, verkstäder, kontor och butiker till tomtmark.

Lediga tomter

Här nedan presenteras kommunala tomter till salu.

Ledsagare - Medresenär

Ledsagare kan beviljas när färdtjänstberättigad person inte längre klarar själva färdtjänstresan med den hjälp som ges av chauffören i taxibilen och från dörr till dörr.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , Nästa