Innehåll A-Ö

Visa innehåll på bokstaven A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z , Å , Ä , Ö

d

Här hittar du innehållet på webbplatsen i en alfabetisk förteckning.

Delårsrapporter

Här finns Trelleborgs kommuns delårsrapporter. Sedan 2003 gör kommunen två delårsrapporter. Den första görs för perioden januari-april och den andra för perioden januari-augusti. De är alla i pdf-format.

Demens

Kommunens demenskoordinator ansvarar för stöd och hjälp i demensfrågor till personer med demenssjukdom och till anhöriga och personal.

Designdialog Beddingestrand

Under hösten 2012 genomfördes en designdialog för området kring Pärlan och Granhyddan. Ett arbete där boende och fastighetsägare tillsammans har skissade på ett förslag för hur området kan utvecklas.

Design för alla

Med - design för alla eller - universell utformning, menas att produkter, miljöer, program och tjänster ska kunna användas av alla i största utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Detaljplan del av Västra Torp 7:18, ”Böste västra”

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till platsens kulturhistoria och karaktär gällande struktur, skala och materialval.

Detaljplan för Bollen 2 m.fl. "Förskola och Allén"

Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

Detaljplan för del av Västervång 2:25 m fl - "Västervång Ost" och "Västra Gränstorp"

Syftet med detaljplanerna är att förtäta området längs väg 108, Lundavägen, med bostäder.

Detaljplan för Signalen 19 m.fl. "Gasverket"

Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

Detaljplan för Stuckatören 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. Syftet är även att förstärka gaturummet mot Engelbrektsgatan och Hovslagaregatan med en stadsmässig bebyggelse med entréer mot gatorna och med möjlighet till framtida centrumverksamhet mot Engelbrektsgatan.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , Nästa