Vinnare i markanvisning bygger förskola i kvarteret Bollen

Publicerad:

Under våren skickade kommunen ut inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Bollen, som är en deletapp i stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren. I markanvisningen framgick att vinnaren åtar sig att uppföra en förskola i linje med kommunens visioner och mål. Till vinnare är nu Wästbygg Projektutveckling AB utsedd.

Illustration framtagen av Liljewall i uppdrag av Wästbygg Projektutveckling AB. Figuren visar vinnande tävlingsförslag sett från sydväst.

Fotograf: Liljewall - Wästbygg Projektutveckling AB.

Ytterligare förslag från Hemsö, Curahill Fastigheter AB, Hoivatilat AB, NREP AB och Scandinavian Property Group AB lämnades in till markanvisningstävlingen.

Kunskapsförskolan ska driva förskola

Förutom att uppföra förskolan ingick det i markanvisningen att presentera en aktör som ska driva förskolan då den är färdigbyggd. I det vinnande förslaget blir det Kunskapsförskolan som kommer att ha verksamhet i de nya förskolelokalerna i kvarteret Bollen.

Motivering

Wästbygg Projektutveckling AB har utsetts till vinnare med motiveringen:

Förslaget redovisar en förskola som med en identitetsskapande arkitektur och lekfullhet bidrar till ett karaktärsfullt inslag i utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren.

Förslaget redovisar en förskola som genom sitt starka formspråk skapar en tydlig västlig entré till Övre och Stadsparkskvarteren samtidigt som hänsyn visas till omgivningens kulturhistoriska värden och mänskliga skala genom nertrappning i höjd utmed förskolans sidor.

Förslaget redovisar en lekfull tolkning av det traditionella sadeltaket och bidrar förutom en intressant gestaltning och variation, även kvalitéer i form av gröna tak, solceller samt ytor för lek- och vistelse.

Hållbart material såsom generösa inslag av trä, vegetationsklädda tak, öppen dagvattenhantering och kompakthet för att generera energioptimering, visar klimathänsyn och knyter väl an till kommunens ambitioner och hållbarhetspolicy.

En växande stad behöver fler förskolor

Markanvisningens målsättning att hitta aktörer att bygga och driva en förskola på platsen, syftar tydligt till att möta behovet av fler förskolor. Trelleborgs kommun är inne i en expansiv fas och har som befolkningsmål att öka till 50 000 invånare till år 2028. Med en ökande befolkning växer även behovet av förskolor. Antalet förskolebarn i Trelleborgs stad beräknas öka med cirka 600 barn till år 2026 och ytterligare cirka 600 barn till år 2033.

Utvärdering ligger till grund

En noggrann utvärdering av samtliga förslag är gjord av representanter från olika förvaltningar i kommunen, vilken samordnats av mark- och exploateringsenheten.

Ett vinnande koncept

Natali Georgievski, exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun, förklarar varför just Wästbygg Projektutveckling AB valts ut som vinnare:

– Det är väldigt roligt att många visat intresse för att bygga förskola i Trelleborg. Vi har fått in sex bra tävlingsförslag som visar hur aktuellt område, på olika kreativa sätt kan exploateras och bli en fantastisk förskolefastighet. Wästbygg Projektutveckling ABs tävlingsförslag stack dock ut i mängden med sin identitetsskapande arkitektur, lekfullhet och bearbetade träfasad, vilket blir ett bra inslag i utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren.

Wästbygg kommenterar utnämningen

– Vi är förstås väldigt glada över att vi tillsammans med våra partners Liljewall och Kunskapsförskolan blivit utvalda till att vara med och utveckla Trelleborg och Trelleborg Övre. Vi ser fram emot att tillsammans skapa en förskolemiljö som ger de bästa förutsättningarna för kunskap, gemenskap och kreativitet säger Håkan Otterström, affärsutvecklingschef på Wästbygg Projektutveckling AB.

– Wästbygg Gruppen kommer att ta ett helhetsansvar för projektet genom att utveckla, bygga och även långsiktigt äga fastigheten i koncernbolaget Inwita, fortsätter Håkan.

Markanvisning

En markanvisning är när kommunen säljer mark till någon som mot krav lovar att uppföra en byggnad eller annat på marken. En markanvisning kan regleras som här genom en tävling, det vill säga att exploatörer och byggaktörer får presentera vad de vill bygga och sedan väljer kommunen det tävlingsförslag som den tycker är bäst.

Kvarteret Bollen

Kvarteret Bollen är den västligaste deletappen av det stora stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren. Kvarteret ligger i en spännande central del av Trelleborgs stad med stora kulturhistoriska värden. Kvarteret gränsar mot flera gator, bland annat Norregatan som är stadens medeltida infart från norr. Inom kvarteret finns också stora kulturhistoriska värden från tiden då kvarteret användes som Folkets park. Kvarteret innehåller i dagsläget Parkens konferensanläggning, Generationsparken samt en rad mindre förenings- och möteslokaler.

Läs mer och se samtliga inlämnade förslag