Näringslivspolicy 2017-2025

Näringslivspolicyn är den politiska viljeyttringen kring hur arbetet med näringslivsfrågor ska bedrivas i Trelleborgs kommun. Ett växande och välmående näringsliv skapar förutsättningar för tillväxt. Fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter för kommunen och ökad självkänsla och egen försörjning för den enskilde trelleborgaren.

Arbetet med näringslivspolicyn tog utgångspunkt i visionen. Trelleborgs kommunfullmäktige antog 2008-11-17 Trelleborgs kommuns vision. ”Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.” Denna har fastställts av kommunfullmäktige vid två tillfällen, 2012-01-30 samt 2016-06-21.

Näringslivsfrågorna är inte isolerade frågor i den kommunala organisationen. Näringslivsperspektivet kan lyftas i samtliga nämnders verksamheter. Arbetet med näringslivsfrågor ska inte ses som ytterligare arbetsuppgifter, utan en naturlig del av det ordinarie arbetet. Näringslivsenheten har det övergripande ansvaret för att driva näringslivsutvecklingsfrågor i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun är i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” utpekad som regional kärna. Av strategin framgår att Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor har en central roll i att driva utvecklingen och generera synergieffekter till hela Skåne. Vidare nämns att Malmö, Lund och Helsingborg ska stärkas som tillväxt­motorer för att öka Skånes konkurrenskraft. Trelleborg ska stärkas som regional kärna utifrån vårt geografiska läge och funktioner. I detta arbete är utvecklingen av näringslivet i Trelleborgs kommun centralt. Arbetet med att utveckla Trelleborgs kommun som regional kärna måste också ske i samarbete med övriga kommuner, i första hand i Malmö-Lundregionen men även med andra regionala kärnor.

Trelleborgs kommun ska vara en samarbetspartner för näringslivet, inte en motpart. Kommunens uppgifter bygger på att Stimulera, Kultivera, Attrahera företagare och företagsamhet. Under perioden fram till 2025 ska vi arbeta för att fler företag startar, växer och etablerar sig i Trelleborgs kommun. Företagsamheten ska växa i Trelleborgs kommun. Det ska vara enkelt och roligt att vara företagare i Trelleborgs kommun, med kommunen som aktiv medspelare. Agendan för tillväxt är vägen till ett företagsammare Trelleborg.

Beredning

Kommunstyrelsens näringslivsutskott fattade beslut 2016-10-07 om att Trelleborgs kommun ska ta fram en näringslivspolicy i dialog med företrädare för näringslivet. Uppdraget redovisades vid mötet den 2016-10-12 för Trelleborg Advisory Board, då även näringslivsorganisationerna bjöds in att bidra med inspel till policyn.

Strukturen och innehållet har presenterats vid Näringslivsfrukosten #trelle0745 den 2016-11-10, vid Näringslivsutskottets möte den 2016-11-21, kommunledningsgruppen den 2016-12-13 samt i samtal med förvaltningarnas ledningsgrupper eller förvaltningschefer. Policyn presenterades för Trelleborg Advisory Board vid möte 2017-01-24. Näringslivsutskottet beslöt 2017-01-30 att sända ut förslaget på remiss till nämnder, grann- och samarbetskommuner samt Region Skåne.

Näringslivsutskottet beslöt 2017-03-27 att efter justeringar till följd av inkomna synpunkter i remissrundan, föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anta policyn. Agenda för tillväxt, näringslivspolicy för Trelleborgs kommun 2017-2025, antogs i kommunfullmäktige 2017-05-29.

Efter antagandet av näringslivspolicyn kommer ett näringslivsprogram arbetas fram för antagande i kommunstyrelsen under 2017.

Näringslivsstrukturen

Näringslivet i Trelleborgs kommun kännetecknas av en stor branschbredd. Drygt 4 000 företag finns registrerade i Trelleborgs kommun 2016. Företagen i kommunen är mestadels små- och medelstora företag. Ett fåtal företag har mer än 100 anställda i Trelleborg.

Merparten av företagen är lokala familjeägda företag. Ett bolag är noterat på Stockholmsbörsen, Trelleborg AB, med koncernens huvudkontor i Trelleborg och verksamhet i över 40 länder. Det finns andra internationella företag med filialer i kommunen, företrädelsevis inom tillverkningsindustrin.

Tre sektorer är och har varit traditionellt starka i Trelleborgs kommun, Jordbruk och livsmedel, Handel och logistik samt Produktion och tillverkning. En växande sektor är tjänstesektorn.

Fokusområden

En sektor som föreslås få extra fokus under perioden är Centrumhandel och upplevelser. Centrumhandeln upplever positiva effekter av persontågstrafiken till Trelleborg. Effekter som bör förstärkas och ge fler anledningar till att besöka och uppleva Trelleborgs centrum. Ambitionen bör vara att Trelleborgs centrum ska utses till Årets stadskärna senast år 2025.

Genom bildandet av ett destinationsbolag har särskilt fokus satts på besöksnäringen. Förutom utvecklandet av Trelleborg som evenemangsstad bör fokus vara att lyfta de största besöksanledningarna i kommunen, Smygehuk, Trelleborgen och Hallongården.

Innovativa varumärkesstärkande affärslösningar bör främjas och stimuleras. Produktion av förnyelsebar energi, hållbar turism och andra delar av de kulturella och kreativa näringarna spelar här en viktig roll. Samverkan mellan olika aktörer som kommun, högre utbildning och det lokala näringslivet är bärande i detta. Innovationsskapande miljöer bör vara i fokus för Trelleborgs kommun under perioden.

Trelleborgs kommuns näringslivspolicy

Syftet med näringslivspolicy är att lägga fast en gemensam grund för Trelleborgs kommuns nämnder för arbetet med näringslivsfrågor. Nämnderna är på olika sätt involverade i näringslivsarbetet och spelar olika roller. Nämndernas arbete tar sin utgångspunkt i kommunens värdegrund, Öppenhet, Respekt, Ansvar.

Näringslivspolicyn tar sin utgångspunkt i tre perspektiv, Stimulera, Kultivera, Attrahera (SKA). De tre perspektiven påverkar nämndernas verksamhet på olika sätt på samma sätt som de påverkar företagen på olika sätt i deras olika situationer och faser.

En kommun ska inte driva företagen åt företagarna. En kommun ska skapa förutsättningar för ett bra näringslivsklimat och skapa förutsättningar för företagande. För att skapa ett bra näringslivsklimat är det viktigt att det råder ömsesidig respekt och förståelse för varandras villkor och vardag. Det ska vara lätt att få rätt information och snabb kommunikation med kommunens företrädare i näringslivsrelaterade frågor.

I en kommun där näringslivet och medborgarna trivs skapas förutsättningar för tillväxt. Här vill företag etablera sig och växa. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att fler väljer Trelleborg som sin hemkommun för sitt företag. Företag som väljer att etablera sig i Trelleborg ska också ges möjlighet att få tag i kompetent arbetskraft och personers utanförskap bryts. När företag växer, växer också kommunen. Fler kommer i arbete och företagen kan investera i sin framtid.

Trelleborgs kommun ska arbeta för att Stimulera, Kultivera, Attrahera företagare och företag.

Trelleborgs kommun SKA – Stimulera

Stimulera till företagande kan ske genom inkubatorverksamhet, sommarlovsentreprenörer och utbildningsverksamheten Ung Företagsamhet. En tidig kontakt med näringslivet är ovärderligt för elevernas förståelse för arbetslivet. Effekten av samverkan mellan utbildning och näringsliv är också att eleverna börjar tänka mer på sin framtid. I första hand är Arbetsmarknadsnämnden och Bildningsnämnden berörda av detta.

Kommunen ska identifiera behoven av rådgivning och utbildning. Stödja olika typer av utbildningsinsatser från företagarorganisationer och rådgivning. Stimulera företagen till att växa, både lokalt och internationellt och om så behövs lyfta exportmogna företag. Information och rådgivning ska vara lättillgänglig och med fördel samlad i Kundtjänst. Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden berörs av detta.

Genom att bjuda in till kreativa samtal skapas möjligheter till innovativa lösningar på de kommunala utmaningarna genom exempelvis upphandlingar. Berörd nämnd är Servicenämnden.

Trelleborgs kommun SKA – Kultivera

De bästa ambassadörerna för näringslivet i Trelleborgs kommun är de företagare som idag är verksamma i kommunen. En av de viktigaste aspekterna för kommunen är att underhålla, stödja och främja de befintliga företagen och företagarna.

Tillgång till kompetent arbetskraft och rätt utbildad personal är grundstenen för att företag ska kunna växa. Genom att synliggöra vilken arbetskraft som behövs, utbilda rätt och matcha in arbetskraften rätt skapas förutsättningar för tillväxt. Arbetsmarknadsnämnden och Bildningsnämnden är ansvarig för detta.

Forum för dialog, rätt information och kommunikation mellan kommunen och näringslivet är viktiga delar i att kultivera näringslivsarbetet. Detta sker bland annat via företagsbesök och informations- och nätverksträffar, som exempelvis Näringslivsfrukosten #trelle0745. Kommunstyrelsen bär ansvaret för detta.

Trelleborgs kommun är i olika sammanhang myndighet. Bär ansvar för tillsyn och tillståndsgivning. Smidig myndighetsutövning är något som Trelleborgs kommun ska bli känd för. Rätt svar efter skyndsam rättssäker handläggning med ett kundorienterat synsätt. Genomförandet av olika typer kompetensutveckling, som exempelvis utbildningsinsatsen ”Förenkla – helt enkelt” är ett steg i denna utveckling. Ansvariga för smidig myndighetsutövning är Kommunstyrelsen, via Räddningstjänsten, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden och Tekniska nämnden.

Trelleborgs kommun SKA – Attrahera

I en kommun där näringslivet och medborgarna trivs skapas förutsättningar för att nya företag etableras. När fler företag etablerar sig skapas fler arbetstillfällen. Det är även av vikt att se vilka företag som kan komplettera den näringslivsstruktur som är befintlig. Främja klusterbildningar av olika företag och branscher i kommunen i allmänhet men i synnerhet på de olika verksamhetsområdena.

Tillgänglig planerad mark för verksamheter i attraktiva områden med god service är en grundförutsättning. Kommunen ska säkerställa en strategisk markreserv för möjliga etableringar. Ansvariga för detta är Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden. Tillgången på rätt arbetskraft, bra kommunal service och attraktiv aktiv fritid är viktiga i etablerandet av nya företag. En väl fungerande skola, attraktiva boendemiljöer och god infrastruktur är viktiga pusselbitar för att attrahera till Trelleborg. Kring detta bär Arbetsmarknadsnämnden, Bildningsnämnden, Fritidsnämnden, Kulturnämnden och Socialnämnden särskilt ansvar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?