Kvarteret Bollen

Under våren skickade kommunen ut inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Bollen, som är en deletapp i stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren. I markanvisningen framgick att vinnaren åtar sig att uppföra en förskola i linje med kommunens visioner och mål. Till vinnare utsågs Wästbygg Projektutveckling AB.

Illustration framtagen av Liljewall i uppdrag av Wästbygg Projektutveckling AB. Figuren visar vinnande tävlingsförslag sett från sydväst.

Fotograf: Liljewall - Wästbygg Projektutveckling AB.

Kunskapsförskolan ska driva förskola

Förutom att uppföra förskolan ingick det i markanvisningen att presentera en aktör som ska driva förskolan då den är färdigbyggd. I det vinnande förslaget blir det Kunskapsförskolan som kommer att ha verksamhet i de nya förskolelokalerna i kvarteret Bollen.

Motivering

Wästbygg Projektutveckling AB har utsetts till vinnare med motiveringen:

Förslaget redovisar en förskola som med en identitetsskapande arkitektur och lekfullhet bidrar till ett karaktärsfullt inslag i utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren.

Förslaget redovisar en förskola som genom sitt starka formspråk skapar en tydlig västlig entré till Övre och Stadsparkskvarteren samtidigt som hänsyn visas till omgivningens kulturhistoriska värden och mänskliga skala genom nertrappning i höjd utmed förskolans sidor.

Förslaget redovisar en lekfull tolkning av det traditionella sadeltaket och bidrar förutom en intressant gestaltning och variation, även kvalitéer i form av gröna tak, solceller samt ytor för lek- och vistelse.

Hållbart material såsom generösa inslag av trä, vegetationsklädda tak, öppen dagvattenhantering och kompakthet för att generera energioptimering, visar klimathänsyn och knyter väl an till kommunens ambitioner och hållbarhetspolicy.

Kvarteret Bollen

Kvarteret Bollen är den västligaste deletappen av det stora stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren. Kvarteret ligger i en spännande central del av Trelleborgs stad med stora kulturhistoriska värden. Kvarteret gränsar mot flera gator, bland annat Norregatan som är stadens medeltida infart från norr. Inom kvarteret finns också stora kulturhistoriska värden från tiden då kvarteret användes som Folkets park. Kvarteret innehåller i dagsläget Parkens konferensanläggning, Generationsparken samt en rad mindre förenings- och möteslokaler.

Kvarteret Bollen - vinnande förslag

Kommunledningsförvaltningen