Projekt (o)Likabehandling

Projektet med namnet (o)Likabehandling finansierades av Europeiska socialfonden och bedrevs processinriktat mellan 1 september 2009 och 31 augusti 2011.

Syftet med denna kompetensutvecklingsinsats var att lyfta upp frågan om likabehandling på agendan samt initiera en varaktig dialog om likabehandling ute på arbetsplatserna. Insatsen skulle säkerställa att ingen medborgare eller anställd i kommunen känner sig kränkt eller särbehandlad.

Utgångspunkten till projektet togs dels från den förprojektering som Arbete och Försörjning genomförde under 2008 som indikerade att det finns ett behov av kompetensutveckling i ämnet likabehandling. Även kommunens medarbetarundersökning visade år 2008 att det finns ett utvecklingsbehov inom jämställdhet- och mångfaldsområdet, då en stor del av de anställda upplevde att dessa frågor inte värdesattes på arbetsplatsen.

Projektet påbörjades med en heldagsutbildning för samtliga anställda bestående av en storföreläsning om Kulturkompetens av Gillis Herlitz på förmiddagen och valbara seminarier på eftermiddagen. Totalt fanns det sex olika valbara seminarier att delta i, dessa var: Funktionshinder, Genus, Islam – vad är det? Rekrytering, Kulturkrockar och Tänk om ingen vill förstå vad du säger. Totalt genomfördes 26 utbildningsdagar.

Efter genomgången heldagsutbildning gavs det tid för självreflektion på arbetsplatsen innan det var dags för uppföljning i form av reflektionsseminarier. Reflektionsseminarierna genomfördes i mindre grupper där vi diskuterade attityder och värderingar samt arbetade med praktiska fall från verksamheten. Reflektionsseminarierna genomfördes mellan april 2010 och juni 2011. Totalt genomfördes 144 reflektionsseminarium.

3001 medarbetare från Trelleborgs kommun har deltagit i projektet.

I projektets avslutande fas togs ett inspirationsmaterial fram i syfte att skapa en fortsatt dialog kring likabehandling på arbetsplatsen. Detta material arbetades fram utifrån diskrimineringslagstiftningen ihopkopplat med erfarenheter från heldagsutbildningen och framförallt från reflektionsseminarierna. Resultatet blev (RE)Agera en diskussionsmoderator innehållande, filmer, typfall, värderingsövningar och oavslutade meningar. (RE)Agera presenterades och provspelades av samtliga kommunens chefer på ledardagen den 26 oktober 2011. Cheferna har fått i uppdrag att börja använda (RE)Agera på sina arbetsplatsträffar. Vi fortsätter vårt aktiva arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering i Trelleborgs kommun.

Arbete och möjligheter för alla

Hjälpte informationen på den här sidan dig?