Funktionshinderpolitiken i EU och Sverige

EU:s funktionshinderstrategi sträcker sig mellan åren 2010-2020 och går under namnet, Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU. EU har fastställt åtta olika insatsområden: tillgänglighet, delaktighet, lika rättigheter och likabehandling, sysselsättning, utbildning, socialt skydd, hälsa och utrikespolitik.

För varje område anges viktiga åtgärder. Inom området tillgänglighet är utgångspunkten att att människor med funktionsnedsättning ska ha tillgång till den fysiska miljön, färdmedel, IT-system och andra resurser och tjänster på samma villkor som andra.

Några av de åtgärder som finns med är att arbeta för att tillgänglighet och design för alla ska ingå i utbildningar, att säkerställa tillgängliga produkter och tjänster; att bidra till framväxandet av en EU-gemensam marknad för hjälpmedel och att överväga lagstiftning om tillgänglighet med standards inom fler sektorer.

Sveriges regering fastslog en strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2016 . Man har fastställt mål inom nio olika områden: arbetsmarknad, social, utbildning, transport, IT, fysisk tillgänglighet, rättsväsende, folkhälsa och kultur, medier och idrott. Inriktningen är att samhället skall utformas så att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning skall ges förutsättningar att leva självständigt och göra egna val. En ny funktionshinderstrategi är under utarbetande.

Dokument:
EUs funktionshinderstrategi 2010-2020  (PDF-dokument, 51 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?