FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Sverige har som ett av omkring 150 länder i världen undertecknat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sverige och övriga länder är juridiskt bundna av att följa konventionens innehåll och har ett långtgående ansvar när det gäller att främja, skydda och säkerställa lika möjligheter till grundläggande friheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sverige har även undertecknat det fakultativa protokoll som ger individer rätt och möjlighet att till FN göra framställningar då man upplever att man utsatts för kränkningar i strid med konventionen.

Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

Miljö och omgivning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Ingen ska diskrimineras. Personer med funktionsnedsättning har rätt att få tillgång till hjälpmedel, assistans och personlig service. Konventionen tar också upp viktiga områden som habilitering, rehabilitering och hälso- och sjukvård.

Konventionen är vägledande för funktionshinderspolitiken och hur offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund. Det innebär att man ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål när man planerar och genomför förändringar i samhället.

Universella lösningar ska utformas så att de fungerar för alla. Ibland kan det behövas särskilda, individutformade, lösningar. Olika individuella stöd skapar förutsättningar för delaktighet och jämlikhet och kompletterar därmed de generella lösningarna.

Dokument:
(Lättläst )
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 3,2 MB)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inklusive det fakultativa protokollet (PDF-dokument, 3 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?