Fakta och statistik

När det gäller folkhälsodata finns det fakta och statistik på nationell, regional och lokal nivå.

Folkhälsodata

Folkhälsomyndighetens Folkhälsodata innehåller faktablad om kommuner och en databas som ger möjlighet att hämta ett eget urval av statistik för fortsatt bearbetning.

Region Skåne genomför återkommande tre stora undersökningar för att ta reda på hur skåningarna lever och mår. Undersökningarna riktar sig till olika åldersgrupper och genomförs vart fjärde år.

Undersökningarna resulterar i tre rapporter.

Lokala folkhälsodata

Data från Regions Skånes folkhälsoundersökningar redovisas även på kommunnivå.

Region Skånes folkhälsoenkät barn och unga  2012

Våren 2012 gjorde Region Skåne en stor kartläggning av barns och ungas hälsa. Det var elever i åk 6, åk 9 och gymnasiets åk 2 som deltog och samtliga skånska kommuner medverkade i en anonym enkätundersökning.

Elever i åk 6, åk 9 och gymnasiets åk 2 fick besvara frågor om hälsa och välbefinnande, levnadsvanor, sociala relationer, trygghet och om skolan. Totalt deltog nästan 30 000 barn och unga. Svarsfrekvensen i Trelleborgs kommun var sammantaget 80 procent eller däröver i samtliga årskurser. Det innebär att 1021 elever i Trelleborg deltog i undersökningen.

En del av detta resultat är sammanställt och finns att ta del av i nedanstående rapporter.

Folkhälsorapport tobak, alkohol m.m. 2012  (PDF-dokument, 1,5 MB)

Folkhälsorapport allergi, hälsa, olycksfall m.m. (PDF-dokument, 2,1 MB)

* Spindeldiagrammen visar indikatorer som är relaterade till målområdena i de nationella folkhälsomålen. Indikatorerna visar folkhälsan och dess bestämningsfaktorer i Trelleborgs kommun i jämförelse med hela Skånes befolkning. Varje indikator jämför den absoluta skillnaden räknat i procentenheter mellan den aktuella kommunen och Skånes genomsnitt. Dessa absoluta skillnader redovisas i spindeldiagrammen. Alla aspekter av målområdena i de nationella målen inte täcks av dessa indikatorer eftersom relevanta data för vissa delmål saknas. Vissa indikatorer går inte heller att få uppdelade på kön.

Skånegenomsnittet för varje indikator ges värdet 0 och demonstreras av cirkeln i diagrammen. Om en kommun har en absolut skillnad på 0 för en viss indikator innebär det alltså att kommunens befolkningsandel avseende denna indikator sammanfaller med genomsnittet för Skåne. Ett index under 0 - "innanför cirkeln" - visar att kommunen ligger bättre till än skånegenomsnittet avseende indikatorn i fråga. Om indexet är över 0 - "utanför cirkeln" - så ligger kommunen sämre till.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?