1952 - Radio-Jönsson tar TV:n till Trelleborg

Trelleborgs kommun har ett förnämligt och innehållsrikt arkiv, en skattgömma ur vilken man kan gräva stort och smått ur Trelleborgs historia. Här gör vi ett nedslag i vad som hände 1952;

 • Kommunen öppnade en kommunal tvättinrättning till glädje för stadens husmödrar. Den inrymdes i Gertrudsgården och fick en flygande start, det talades rentav om invasion av tvättsugna husmödrar. Två nya tvättmaskiner samt två torkrum fanns till förfogande. Inrättningen höll öppet mellan 8 och 12 samt 13 och 17.15. första veckan fulltecknades med detsamma. Avgiften betaldes per kilo tvätt och tvättpulver hade tvätterskan själv med sig. Tre husmödrar åt gången fick plats i tvätteriet
 • Tjugo år efter att den socialdemokratiska riksdagskvinnan Olivia Nordgren första gången motionerat om en offentlig toalett i Trelleborg, blev denna äntligen verklighet. Toaletten byggdes vid Torget, det vi idag kallar Stortorget och uppfördes efter tillstånd av Abetsmarknadskommissionen. Toaletten finns kvar än idag, och gav på sin tid det folkliga namnet åt hela byggnaden – dassakiosken.
 • I januari föreslog styrelsen för renhållningsverket att man skulle hyra ut sopkärl åt trelleborgarna. Åtta kronor per år skulle hyran uppgå till. avsikten var att få en enhetlig typ av sopkärl, det gamla systemet med olika typer och storlekar ar opraktiskt menade styrelsen. Plåtkärl om 100 liter skulle det bli, ville renhållningsstyrelsen.
 • Greta och Johan Kocks stiftelser beslöt sig för att i tre etapper bygga ett hem för gamla vid Lejonhjälmsgränden. Stiftelserna köpte nära 2 000 kvm av staden för att bygga husen i kvarteret Nordstjärnan. Idag, 50 år senare, är bostäderna mycket populära av stadens seniorer.
 • 75 lägenheter skulle enligt kommunens planer byggas under 1952. Året innan byggdes tio färre.
 • Att försöka förmå myndigheterna att bygga vägar är ingen ny företeelse i Trelleborgs kommun. 1952 besöktes Trelleborg av vägdirektör Spånstad som kommunen tog med ut på Dalköpingevägen för att visa att denna var i behov av upprustning. Något besked om breddning av vägen fick man emellertid inte, det skulle kunna dröja ytterligare fem år, menade vägministern eftersom det finns sp mycket sämre vägar som måste komma före.
 • I mars 1952 togs en gammal fråga upp till ny behandling – behovet av ett stadshus i Trelleborg. Att få samlat alla förvaltningar under ett tak var ett önskemål från många håll. Redan 1934 tillsattes en kommitté som skulle utreda behovet. Att ärendet nu åter aktualiserades beror på att Drätselkammaren ville sätta igång projektet för att motverka eventuell arbetslöshet i kommunen
 • Sedan borgmästare Alvin Wirgin hastigt avlidit kom frågan om ämbetets framtid upp till diskussion. Emellertid beslöt stadsfullmäktige att hos kunglig Maj:t ansöka om anstånd för att undersöka frågan om att lägga staden under landsrätt. Flera talare ansåg dock att Trelleborg skulle behålla sin rådhusrätt.
 • Färjan Starke blev den första av Trelleborgs Tysklandsfärjor som målades i mer än bara vitt. Starke fick ett grönt bälte på fartygssidorna där avloppskanalerna mynnar ut.
 • Dalabadet får en serveringspaviljong efter att frågan har diskuterats i två år. Ursprungligen var projektet kostnadsberäknat till 19.000 kr, en summa som inte räckte när starten blivit framflyttad.
 • Bokslutet för 1951 visade ett överskott i finanserna på drygt en halv miljon. Finansförvaltningen bidrog med 336 000 kronor. Tolagsersättningen stod för merparten – totalt fick kommunen in nära 600 000 kr i tolagsersättning. Fattigvården visar ett överskott mot stat på drygt 18.000 kr. stadens fasta tillgångar är bokförda till 9.58 miljoner.
 • I juni månad infordrades anbud på Liljeborgsskolan som skulle byggas söder om Hedvägen. Samma gata fick för övrigt asfaltbeläggning också mellan Tommarpsvägen och Norregatan detta år. En 7,5 meter bred asfalterad väg med två gångbanor kostnadsberäknades till 158 700 kr. Liljeborgsskolan var för övrigt det största byggföretag som någonsin dragits igång i Trelleborg.
 • I juni månad kom televisionen till Trelleborg. Efter tre månaders idogt experimenterande lyckades köpman Albin Jönsson, gemenligen kallad Radio-Jönsson, bilder skarpa som bra fotografier på sin skärm. Dock var det endast Köpenhamn innehavaren av Radiocentralen kunde ta in. Härifrån sände man mellan kl 20 och 21 tisdagar, torsdagar och lördagar. Det krävdes också utomordentligt goda väderlekförshållanden för att bilderna skulle bli verkligt bra .
 • Trelleborgshem satte igång sitt första egna bygge sedan företaget tagit över kommunala fastigheter året innan. I hörnet Västergatan/Västra Vallgatan byggs ett trevåningshus.
 • Drätselkammaren beslöt i juli att köpa in och sätta upp 814 nya cykelställ i centrala Trelleborg. Häften skall monteras upp på Algatan och Östergatan. Totalt får Trelleborg nu över tusen cykelställ.
 • Det är trångt i skolorna när höstterminen börjar. Dock har läroverket försetts med ett annex som ritats av stadsarkitekt Erik Fehling.
 • Polisen behöver mer folk, skriker tidningsrubriken. Stadens kostnader för det då kommunala polisväsendet beräknades för 1953 uppgå till 382.200 kronor, vilket är 50.000 kr mer än 1952. bland annat utrustas kriminalarbilen med radio till ett pris av 6.375 kronor.
 • I september 1952 hade representanter för Malmö stad en överläggning med länsstyrelsen om huruvida Danmark och Skåne ska förenas med bro eller tunnel över Öresund.
 • Över 200 trelleborgare sökte bostad genom drätselkammarens bostadsförmedling under två dagar i september. Många vill också ställa sig i kö för villatomterna på Granlunda som snart ska delas ut.
 • I november började huggningen av årets julgranar. För sjunde året i rad hämtades de i Albäcksskogen. Som vanligt smyckades Trelleborg detta år med sex kommunala granar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?