1936 - Kärt barn har 58 namn...

Trelleborg eller Trälleborg? Frågan delade stadens invånare i två falanger långt in på 1900-talet.

Först 1936 kunde stadsfullmäktige fatta det avgörande beslutet – om än med bara en enda rösts övervikt. I sammanhanget kan man konstatera att det var en väldig tur att inte stadens övriga 56 (!) stavningar fanns med som alternativ...

Kärt barn anses som bekant ha många namn, men frågan är om inte 58 olika varianter trots allt är några för mycket. Mellan 1257, när Trelleborg nämns som stad första gången i urkunderna, och 1689, har så många olika stavningar påträffats i olika dokument. En del härrör från latinet, andra har en stark tysk prägel.

Treller

Varifrån namnet Trelleborg härstammar var länge höljt i dunkel, men nu tror sig forskarna har funnit svaret. Treller är nämligen namnet på de tvärställda kluvna stockar som håller palissaden på en ringborg på plats. Idag vet vi att det fanns en vikingatida borg i Trelleborg, anlagd under andra halvan av 900-talet. Dessa ringborgar kallas för just trelleborgar, och hittades först på Själland. När borgen i Trelleborg grävdes fram på 1980-talet var det en sensation att finna en dylik i forna Östdanmark. Sedan dess har ytterligare en borg hittats i Skåne.

Under århundradenas lopp har det förekommit många teorier om Trelleborgs namn. Redan på 1580-talet tolkade biskop Mads Madsen namnet Treleoborg som tre leones, tre lejons, borg. 1688 kunde den danske teologen och språkmannen Erik Pontoppidan i sin Grammatica Danica tolka namnet så här ;

Trelleborg, Trileopolis eller Trelöveborg, stad anlagd av balter eller kanske rättare daner, cimbrer och göter, och namngiven efter de tre lejonen idet danska vapnet, härlett ur de tre konungarikenas union.

1706 uttrycker Lundaprofessorn Andreas Stoaeus i sin De Scania antiqua sina tvivel om Tre lejons borg. Han menar att det lejonklädda vapnet inte var i bruk på 1200-talet, något som dock inte stämmer. Redan 1190 fanns de tre lejonen i den danske kungens vapen, vilket i så fall snarare skulle stärka teorin.

Troll?

1740 skriver biskopen i Linköping, A O Rhyzelius Om ortens namn giöres åtskilliga gissningar. Somliga wilje at thenna staden skall retteligen heta Trolleborg, andre Trulleborg, några andra Trelejonborg.

Ända fram till 1800-talet var teorin om Tre lejon den förhärskande, något som gett spår ända in i våra dagar i namngivning av såväl näringsställe som biograf. Ebbe Samuel Bring, 1785-1855, hade emellertid en annan tolkning. Han menade att namnet var en sammandragning av Tre legohjons borg. Han lutade sig mot en sägen som talade om tre legohjon som slog ihjäl sin herre och tillskansade sig dennes på stranden belägna borg kring vilket staden senare växte upp.

1877 framförde Axel Falkman att namnet kommer från träl, slavarbetare.

1906 beslöt Kungl. Maj: t att stadens namn skulle stavas Trelleborg. Fyra år senare beslöt dock den likaledes Kungliga Järnvägsstyrelsen att namnet skulle stavas Trälleborg. I statskalendern för 1914 stavas också stadens namn med ä. Bland trelleborgarna väckte dock nyordningen vissa protester, man var van vid att se sin stads namn med e. I skolorna spreds emellertid ä-stavningen, men e-falangen ville inte riktigt ge med sig. När frågan togs upp i stadsfullmäktige beslöt denna att tillsätta en speciell namnkommité. 1936 hade denna funderat färdigt och beslöt sig för att föreslå e. Så blev också beslutet i fullmäktige, om än med bara en enda rösts övervikt. Den 22 oktober 1937 fastställde ecklesiastikminister Arthur Engberg stavningen Trelleborg och i dessa datoriserade tider skulle nog knappast någon komma på att byta tillbaka till ä. Tralleborg låter måhända musikaliskt men Trelleborg känns mera som namnet på en expansiv stad.

Fotnot: Så här har stadens namn stavats under seklernas gång:
Drelborch
Drelborg
Drelleborg
Drelleborgh
Elleborch
Thralaborgh
Traleborgh
Threlborg
Threleborgh
Threleburg
Threlleborg
Threleburgh
Threlleborgh
Threlleburgh
Thraeleborgh
Tthraelaburgh
Threaeleberg
Thraeleburgh
Thraeleoborg
Threaellaburgh
Thraellaeburgh
Threllenburg
Threllaeburgh
Thraelaeburgh
Thrleyeborgh
Treleborg
Treleburgh
Trelleborgn
Trelleburg
Trelborch
Trelborg
Trelborig
Trelborrig
Trelaeburgh
Trelleborch
Trelleborgh
Trelleborg
Trellboriig
Trelleborigh
Trelleburg
Traeleborg
Traeleborgh
Traelneborg
Traelaeborgh
Traelaeburgh
Traelborg
Traelaburg
Traeleburg
Treaeleburiff
Traelleborigh
Traellaburg
Traellaborg
Traellaburgh
Träleborg
Träleborgh
Trällaborg
Trälleborg

Under medeltiden användes omväxlande bokstaven ae och e.

Fakta hämtat från Harald Lindals bok Trelleborgs Medeltid, utkommen 1957.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?