1933 - Ebbe donerade konstskatt till Trelleborg

Ingen annan konstnär är så intimt förknippad med Trelleborg som Axel Ebbe. På många olika platser runt om i Trelleborg finns hans verk till beskådande. I år är det 75 år sedan makarna Ebbe skänkte alla konstverken till Trelleborgs stad. Detta blev några år senare grunden till den konsthall som bär Axel Ebbes namn.

Så här skrev makarna i sitt gåvobrev:

Lillemor och jag har velat visa vår uppskattning av staden Trelleborg, som redan nu har ett antal av mina verk i sin ego, genom att skänka våra öfriga skulpturer – de som finnas och de som komma efter denna dag – till denna stad, om den vill göra oss den äran och förnöjelse att mottaga och hysa dem.

Ett önskemål från oss vore, om detta kunde ordnas så, att den ev byggnaden kunde i någon mån påminna om den miljö, i hviken konstverken tillkommit bland blommor och grönt, som gåfve ett ljusare och gladare intryck än de vanliga museala gravkamrarna.

För att inte beröfva våra döttrar frukten av mitt arbete, förbehålles reproduktionsrätten dem och deras efterkommande och oss sjelfva under vår lifstid, så att vi eventuellt för någon tid kunna få disponera modellerna från samlingen för afgjutning.

Efter vårt frånfälle eger museet rätt att tillgodogöra sig 10 procent af nettobehållningen af de större tingen.
Statyetter och reliefer tillfalla våra två döttrar, men eger museet rätt att göra afgjutningar till samlingen vare sig i gips eller brons utan ersättning.

Om staden framdeles skulle finna för gott att uppställa på någon plats inom Trelleborg något af dessa verk, står detta dem fritt.

Det skulle glädja mig att sjelf få öfverinseendet öfver ordnandet, men komma konstverken att inflyta så småningom, eftersom jag ju inte kan fullständigt tömma min ateljér, så länge jag är aktiv.

Eftersom genom boskillnad alla konstverken lagligen tillhöra Lillemor, är det på hennes uttryckliga önskan att detta gåfvobrev kommit till stånd.

Hököpinge den 10 oktober 1933
Axel Ebbe Lillemor (Elna) Ebbe.

1934 beslöt Trelleborgs stad Sparbank i Trelleborg att bekosta byggnaden som året därpå invigdes av kronprinsparet under storstilade former.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?