1932 - När trelleborgarna fick bröd till söndagskaffet…

I det kommunala arkivet finns många små guldkorn - här har vi vaskat fram ett beslut som ledde till att trelleborgarna för drygt åttio år sedan fick färskt bröd till kaffet.

Så här står det i en skrivelse till Stadsfullmäktige i Trelleborg daterat 28 november 1932:

I Lag den 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse finnes under § 1 bland annat föreskrivet, att bod, där handel idkas med bageri- och konditorivaror, må öppnas en timme tidigare och hållas öppen en timme längre än vad som stadgats för annan handelsbod, samt dessutom enligt § 2 hållas öppen å sön- och helgdagar mellan klockan 7 och 10 förmiddagen.

Enligt dessa bestämmelser äro undertecknade näringsidkare sålunda förhindrade att efter klockan 10 förmiddagen å sön- och helgdagar försälja bröd- och konditorivaror, trots att en stor del av våra kunder ofta eller i regel önska förrätta inköp av dylika varor på söndagseftermiddagarna, då de efter promenader i staden åter ämna begiva sig till sina respektive hem för intagande av kaffe. På grund av att kunderna vid sådana tillfällen måst vägras inköp av berörda varor, så ha olägenheter för såväl dessa som för oss näringsidkare hela tiden efter lagens ikraftträdande gjort sig märkbara.

Å en del platser, däribland Lund och Ystad, hava vederbörande myndigheter efter framställning med oss jämförliga näringsidkare emellertid beslutat om öppethållande av deras affärslokaler under någon viss angiven tid på söndagseftermiddagarna, vilka beslut varit ägande att tillfredsställa såväl allmänheten som näringsidkarna. Arbetstiden för personalen har icke heller härigenom obehörigen förlängts.

Under åberopande av ovanstående få undertecknade därför vördsamt hemställa, att Stadsfullmäktige måtte medgiva tillstånd för öppethållande sön- och helgdagar mellan klockan 3 och 5 eftermiddagen av bod, där handel idkas enbart med bageri- och konditorivaror eller endera, för försäljning av dylika varor.

Bland de nio undertecknarna, samtliga bageri- och konditoriidkare i Trelleborg finns innehavarna av Sveakonditoriet, Wienerkonditoriet och Billings efterträdare.

Skrivelsen togs upp som motion av Stadsfullmäktiges ordförande Edvin Nilsson. Den 20 december avgjordes frågan sedan Drätselkammarens beredningsutskott tillstyrkt att stadsfullmäktige måtte medgiva det i motionen begärda tillståndet .

Beslutet fattades utan omröstning och så småningom kunde trelleborgarna handla en kaka med sig hem efter söndagspromenaden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?