1921 - Att odla förstånd och karaktär

De senaste åren har undervisning - eller snarare bristen på undervisning - i gymnastik kommit allt mer i fokus. Undersökningarna har visat att dagens barn och ungdomar sitter alldeles för mycket stilla framför tv-apparater och datorer. I kombination med minskad undervisning i fysiska aktiviteter kan detta på sikt få förödande konsekvenser för folkhälsan varnar experterna.

Detta är dock ingalunda någon ny frågeställning. Redan 1921 slogs det larm i ärendet. Då skrev Oskar Österling till stadsfullmäktige i frågan, och hans ärenden ansågs så angeläget att det togs upp som en motion av bl.a. Olivia Nordgren och Oscar Dahlsjö.

Många av brevens lydelser skulle säkert dagens förespråkare för mer fysisk aktivitet i skolorna skriva under på:

Av många orsaker är undervisningen i gymnastik med lek och idrott i Trelleborgs folkskolor icke tillfredsställande. I våra fortsättnings- och lärlingsskolor förekommer alls icke någon undervisning häri. Dock ha våra skolor till uppgift icke blott att meddela ungdomen kunskap och vetande utan också att lära den förstånd och karaktär samt att utveckla och vårda sin kropp.

För fullgörande av den senare synnerligen viktiga uppgiften måste eleverna i skolan erhålla en rationell undervisning i gymnastik med lek och idrott. Enligt undervisningsplanen för rikets folkskolor har denna undervisning i folkskolan till uppgift att genom lämpliga övningar befordra lärjungarnas sunda allsidiga kroppsutveckling, att vänja lärjungarna vid kroppshållning och ett för det praktiska livets arbetsuppgifter ändamålsenligt rörelse- och vilosätt, att hos dem väcka lust för fortsatta stärkande kroppsövningar och såmedelst befordra deras kraft, hälsa och arbetsglädje.

Vidare skriver Oskar Österling i sin vädjan till stadens styrande:
Det torde vara varje kommunens skyldighet att på grund av den stora betydelse för såväl den enskilde som samhällets den fysiska fostran har, sörja för, att denna erhåller den plats vid sidan om skolans övriga ämnen som dess vikt kräver. Tillräcklig tid bör anslås därtill och franförallt lämpliga lokaler, där gymnastik kan rationellt bedrivas. Bristen på den senare gör sig starkt gällande särskilt här i Trelleborg. De ofta mycket regniga vintrarna med brist på snö och is göra nästan allt utövande av vinteridrott omöjligt på samma gång väderleken och de ofta mycket smutsiga skolgårdarna göra det omöjligt att bedriva gymnastik och lek ute.

Oskar Österling avslutar sitt brev med en önskan om att en kommitté skall bildas med ledamöter som har intresse för ungdomars fysiska fostran.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?