1920 - Vägbyggen och trottoarer lindrade arbetslösheten

Åren efter första världskriget var besvärliga i Trelleborg och övriga Sverige. Arbetslösheten var stor och eftersom den tidens sociala skyddsnät var vävd med avsevärt större maskor än dagens, så led många människor ont. Att lindra nöden blev en viktig angelägenhet för den tidens kommunalpolitiker i Trelleborg. Kontanta bidrag var sällsynta, istället var det nödhjälpsarbete som gav familjeförsörjaren möjlighet att ge sina barn bröd på bordet.

Trelleborgs kommun förfogar över ett innehållsrikt arkiv som med den tidens ord berättar om livet i staden. Så här löd en motion till Stadsfullmäktige några dagar före jul 1920:

"Arbetslösheten tilltar i oroväckande grad och arbetstillfällena minskas. Många arbetare stå med sina familjer oförskyllt inför nöd. Då vi anse att samhället har skyldighet tillse att ingen av dess medborgare saknar medel till sitt uppehälle föreslå vi dels att Drätselkammaren erhåller i uppdrag att ofördröjligen igångsätta arbeten och att en summa av 35 000 kronor anslås till att utbetalas i arbetslöner, dels att en summa av förslagsvis 40 000 kronor anslås till arbetslöshetsunderstöd, vilket lämpligast utdelas av särskilt vald kommitté och bör detta understöd till varje arbetslös arbetare utgå med minst 35 kronor per vecka."

Motionen undertecknades av Alfred Andersson, Alfred Nilsson och A Björklund.

Deras vädjan vann gehör. 40 000 kronor avsattes för nödhjälpsarbete. I mars månad kom rapport från Kommunala Arbetslöshets- och Hjälpkommittén. Då var redan flera arbeten igång – kloakledning i Köpingegatan upp till "område i Kyrkoköpinge afsedt för ny försörjningsinrättning, Hedvägens utschaktning, utschaktning av S: ta Gertruds väg och stenslagning vid hamnen.

Familjeförsörjare först

Att behovet var stort visar det faktum att vid kommitténs senaste möte fanns 185 ansökningar om bistånd, varav 118 beviljades. Också Skogssällskapet anordnade nödhjälpsarbeten, femtio arbetslösa sysselsattes med att laga vägen mot Håslöv, lika många med vägen till Skegrie

"Kommittén finner sig föranlåten påpeka nödvändigheten af att arbetslöshetsunderstöds utdelning framdeles kommer att inskränka sig till familjeförsörjare och till sådana arbetslösa, hvilka åligga verklig försörjningsplikt, och att endast i ömmande fall andra komma i åtnjutande af sådant understöd" står det i rapporten som också vädjar om ytterligare 10 000 kronor.

Också detta anslag beviljades, men räckte inte långt. I november skriver Alfred Nilsson och Peter Nilsson så här till stadsfullmäktige:

"Den stora arbetslöshet som är rådande synes efter alla tecken att döma under kommande år ännu mer att gripa omkring sig. Motståndskraften hos den som enskilde som drabbas av arbetslöshet försvagas mer och mer, familjeförsörjaren kan inte fullgöra sin skyldighet mot sin familj, barn undernäres, och vad detta i en framtid kommer att betyda behöver väl inte påpekas. En kategori som under innevarande år nära nog helt lämnats åt sig själf, är de ogifta. En del av dessa hava ju haft sina föräldrar att vända sig till, vilket gjordt bördan ännu tyngre för den i många fall arbetslösa fadren eller modern, andra åter hava ju fått draga sig fram på det lilla understöd som lämnats som lämnats av fackföreningar och enskilda. Dessa källor äro nu i det närmaste utarmade, offervilligheten hos den enskilde äro mycket mindre sedan arbetslösheten blivit så godt som permanent, ja skulle en opartisk undersökning göras skulle den säkert (kanske i något miniatyr) närma sig med vad den bekanta författaren Jack London behandlar i sin bok Avgrundens folk.

Detta är naturligtvis inte värdigt ett s.k. ordnadt samhälle. Samhället måste här träda emellan i ännu högre grad än vad som förut varit fallet. Arbeten böra igångsättas fortast möjligt och sådant bör inte kunna saknas då stadens gator och vägar befinner sig i det skick som nu är förhållandet.

Vi tillåter oss därför hos stadsfullmäktige hemställa att följande gator måtte iordningställas med makadam, samt trottoarutläggande:

Valldammsgatan från Norra Vallgatan till Hedvägen, samt Köpingegatan från Östergatan till statens järnvägar övergång, följande gator sättas med tuktad sten: Norregatan från Norra Vallgatan upp till Hedvägen, Vestergatan från vestra Vallgatan ut till s.k. Slussarna.

Att utöver detta i budgeten upptagas ett belopp av 30 000 kronor ställas till drätselkammarens förfogande för att vid eventuellt behof igångsättande av ytterligare arbeten för lindrande av nöden bland de arbetslösa."

Skattebefrielse

Att börsen var tom hos många Trelleborgsfamiljer under den här tiden vittnar inte minst den skrivelse om där ett femtiotal ansökte i juni 1922 om att "stadsfullmäktige måtte befria oss från erläggande av innevarande års kommunalskatt. Såsom motivering för denna vår anhållan få vi nämna att vi på grund av långvarig arbetslöshet äro oförmögna att uppfylla vår skatteplikt till samhället".

Hjälpte informationen på den här sidan dig?