1914 - Inte lätt att vara hundägare

Hunden anses ju vara människans bästa vän, men det hindrar inte att fyrfotingarna – eller kanske snarare deras hussar och mattar – kan vålla irritation i sin omgivning ibland. Detta är dock ingalunda något nytt påfund, redan för snart hundra år sedan fick beslutsfattarna i Trelleborg ta sig an hundfrågan.

Ur Trelleborgs kommuns innehållsrika arkiv har vi hämtat fram följande utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammaren den 8 juni 1914:

N:o 142. Företogs nu till slutlig behandling vid sammanträden den 26 sistlidne maj under N.o 127 i protokollet framlagda och i princip antagna förslag till kungörelse angående föreskrifter för ägare eller innehafvare af hund i Trelleborg.
Efter verkställd granskning beslöt drätselkammaren för sin del antaga nu föreliggande förslag till
Kungörelse angående föreskrifter för ägare eller innehafvare af hund i Trelleborg:

  1. Från klockan 11 på aftonen till klockan 6 på morgonen är det förbjudet att låta hund löpa ute på allmän plats, där den ej åtföljer ägare eller vårdare.
  2. Hund får ej finnas lös å allmän plats inom staden eller å dess område utan att påhafva halsband, hvarå uppgift om ägare är tydligt och varaktigt anbragt.
  3. Ägare eller vårdare af tik är pliktig att hålla densamma inom hus under dess löptid
  4. Under tiden från den och med den 15 april till och med den 1 oktober får hund icke finnas lös inom stadens offentliga planteringar och kyrkogårdar
  5. Under tid, onsdagar och lördagar, då torghandel pågår, får hund inte finnas lös å stadens salutorg
  6. Skulle fara visa sig för vattuskräck bland hundar i staden eller befinnes hund vara ilsken, meddelar polismyndigheten till efterrättelse föreskrifter om vidtagande för sådan händelse af nödiga försiktighetsmått
  7. Anträffas hundkreatur ute å allmän plats under tid eller omständigheter, som stå i strid med de uti eller enligt denna kungörelse gifna föreskrifter, må detsamma kunna genom polismyndighetens försorg upptagas samt efter tre dagars förlopp dödas, därest icke ägaren dessförinnan afhämtar kreaturet och erlägger ersättning för dess vårdande

Härefter beslöt drätselkammaren öfverlämna förslaget till stadsfullmäktige för pröfning och godkännande med hemställan att, om förslaget vunne godkännande, stadsfullmäktige måtte hos magistraten anhålla om fastställelse af detsamma och om kungörelsens utfärdande i enlighet därmed.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?