1910 - När Trelleborg Trälle och Månstorp Jordholmen

Trelleborg eller Trälleborg? Frågan om hur namnet på den sydligaste staden ska stavas har diskuterats flitigt under seklernas lopp. För drygt hundra år sedan, 1910, beslöt Kungliga Järnvägsstyrelsen att namnet skulle stavas med ä. Detta trots att Kungl Maj:t bara fyra år tidigare slagit fast att det var med e som Trelleborg skulle stavas.

Det sägs att kärt barn har många namn men visst är det ändå lite att ta i när man kan konstatera att Trelleborg under århundradenas lopp haft inte mindre än 58 namn! Sedan Trelleborg återfinns i bevarad skrift 1257 förekommer inte mindre än just 58 varianter av Trelleborg...

Stavningen blev uppenbarligen en trätofråga mellan myndigheterna för hundra år sedan. 1906 hade landets högsta befallningshavare beslutat att nu gällde varken Träleborg, Treleborg eller Trälleborg, nu var det Trelleborg som regerade.

- Nu duger det inte att bråka längre, då Trelleborg vunnit K.M:ts sanktion alla embets - och tjenstemän till efterrättelse och detta stafsätt dessutom fått europeisk häfd, som en bemärkt punkt i den internationella samfärdseln, skriver Trelleborgs Tidningen 1906.

Med vad hjälpte det? Fyra år senare har Kungliga Järnvägsstyrelsen en annan åsikt, och brydde sig föga om Trelleborgs belägenhet som bemärkt punkt.

Detta föranleder kolumnisten Sir William i Trelleborgs Tidningen att ryta till, kanske inte så mycket för e eller ä som för Månstorp som tvingas byta namn helt.

Vår utmärkta järnvägsstyrelse har i dagarna, september 1910, reformerat. Denna gången gäller det stafningen af våra stationsnamn. Trelleborg är döpt till Trälleborg, Kjeflinge skall heta Käflinge, Kjellstorp Källstorp, Defvelsorp Däfvelstorp etc. Värst är det emellertid, när man där uppe helt kavat tar och slopar ett gammal historiskt namn som Månstorp. Den stationen heter nu Jordholmen. Kunde det möjligen icke letats upp ett än afskyvärdare namn?

Och orsaken till förändringen var att någonstans i Vestergötland eller däromkring finnes en station med namnet Månsarp, med hvilken förväxling ibland skedde.

Månsarp är oss veterligen icke förknippadt med någon som helst historisk tilldragelse. Det är däremot Månstorp. Så värst ingående behöfver man inte studera Nordens historia för att göra bekantskap med de väldiga herrar, hvilka en gång voro bosatta å Mogenstrup, det nuvarande Månstorps kungsgård. Det är detta historiskt ryktbara namn som järnvägsstyrelsen förbättrat till Jordholmen. Det är Grönköping om något att plåna ut ett namn med historisk klang för att rädda benämningen på min mammas gata, helst när gatan heter Månsarp.

Också i Trelleborg vållade den nygamla stavningen vissa protester, man var van vid att se sin stads namn med e. I skolorna spreds emellertid ä-stavningen, men e-falangen ville inte riktigt ge med sig. När frågan togs upp i stadsfullmäktige beslöt denna att tillsätta en speciell namnkommité. 1936 hade denna funderat färdigt och beslöt sig för att föreslå e. Så blev också beslutet i fullmäktige, om än med bara en enda rösts övervikt. Den 22 oktober 1937 fastställde ecklesiastikminister Arthur Engberg stavningen Trelleborg.

I dagens datoriserade tider skulle nog ingen komma på förslaget att byta tillbaka till Trälleborg. Visst låter Tralleborg trallvänligt och visst har staden ett livligt musikliv, men e stavningen kan nog ha konstaterats ha vunnit det sista slaget.

Ingrid Wall

Nyfiken på alla 58 stavningarna? Så här har de se ut under århundradenas lopp:

Drelborch
Drelborg
Drelleborg
Drelleborgh
Elleborch
Thralaborgh
Traleborgh
Threlborg
Threleborgh
Threleburg
Threlleborg
Threleburgh
Threlleborgh
Threlleburgh
Thraeleborgh
Tthraelaburgh
Threaeleberg
Thraeleburgh
Thraeleoborg
Threaellaburgh
Thraellaeburgh
Threllenburg
Threllaeburgh
Thraelaeburgh
Thrleyeborgh
Treleborg
Treleburgh
Trelleborgn
Trelleburg
Trelborch
Trelborg
Trelborig
Trelborrig
Trelaeburgh
Trelleborch
Trelleborgh
Trelleborg
Trellboriig
Trelleborigh
Trelleburg
Traeleborg
Traeleborgh
Traelneborg
Traelaeborgh
Traelaeburgh
Traelborg
Traelaburg
Traeleburg
Treaeleburiff
Traelleborigh
Traellaburg
Traellaborg
Traellaburgh
Träleborg
Träleborgh
Trällaborg
Trälleborg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?