1939 - När Trelleborg fick en kommunal kanon

1939 stod världen på randen till ett nytt förödande krig. Trelleborg med sitt geografiska läge på tröskeln till Kontinenten och med det stöveltrampande Tyskland som granne i söder, blott sju mil bort, påverkades i allra högsta grad.

Det innehållsrika kommunarkivet i Trelleborg innehåller förstås många vittnesbörd om den här tidens förberedelser för kriget som kanske skulle komma. I september 1939, när kriget redan var ett faktum, anslogs pengar att köpa in en kommunal kanon som skulle riktas mot Hitler!

Det är en skrivelse från Trelleborgs Luftförsvarsförening som berättar historien om den kommunala kanonen. Så här lyder den:

Det allvarliga läget i Europa måste givetvis i högsta grad motivera vidtagandet av utomordentliga ansträngningar för landets liksom enskilda samhällens skydd mot anfall från luften. Trelleborgs Luftförsvarsförening finner det därför erforderligt att omedelbart påskynda anskaffandet av luftvärnskanoner för skyddet av Trelleborgs stad, och därvid vädjar föreningen till stadens styrelse, företag och enskilda att på bästa sätt bidraga till insamling av de för ifrågavarande materialanskaffning erforderliga penningmedlen.

Luftförsvarsföreningen verksamhet har i första hand omfattat de till luftskyddet hörande arbetsområdena, propaganda för luftskydd, organisation av hemskyddet, anskaffandet av på frivillighetens väg av kvartersledare och övrig hemskyddspersonal samt utbildning av denna personal. Föreningen, som i dessa frågor haft ett utomordentligt gott samarbete med stadens luftskyddsnämnd och luftskyddschef, håller nu före att denna sida av för luftskyddet erforderliga åtgärder i Trelleborg framförts i ett efter läget anpassat tempo, i det at cirka 750 av för hemskyddet erforderliga 1500 personer med augusti månads utgång erhållit utbildning samtidigt som organisationen av stadens indelning i hemskyddsgrupper fortskridit.

Luftförsvaret med automatkanoner är emellertid att betrakta såsom ofrånkomligt, om Trelleborgs stad vid eventuellt angrepp från luften skall hava några som helst utsikter att minska skadorna vid ett luftanfall. Föreningen har därför jämsides med sin verksamhet för luftskyddet på olika håll, industrier, banker och enskilda, arbetat för insamling av medel till anskaffandet av en automatkanontropp, som i direkt anskaffning betingar ett pris av 130 000 kronor, vartill komma 40 000 kronor för erforderlig ammunition. Ett obestridligt intresse föreligger också från olika håll att medelst bidrag hjälpa vår insamling, men föreningen måste efter de underhandlingar, som förts i dessa angelägenheter, konstatera, att det dels icke är möjligt att genom enbart frivillig insamling kunna åstadkomma den erforderliga summan, dels har från olika håll med styrka framhållits nödvändigheten utav, att samhället självt aktivt deltager i insamlingen. Ett bidrag från Trelleborgs stad av 1/3-del av det erforderliga förstahandsbeloppet, 130 000 kronor, torde därför ur olika synpunkter möjliggöra och säkerställa föreningens insamling till avsedd material för Trelleborgs luftförsvar.

Med anledning av det ovan anförda får Luftförsvarsföreningen vördsamt hemställa, att Stadsfullmäktige genom disposition av nöjesskattemedel eller genom anslag i annan form måtte tilldela föreningen kronor 45 000 för stadens luftförsvar, under förutsättning att 85 000 kronor insamlas från privata givare.

En lång rad ledamöter i Stadsfullmäktige tog sig an skrivelsen som motion, däribland Bror Schyllert och Harald Lindal. Och 45 000 kronor blev det till en kanon, om de sedan kom från nöjesskatt eller inte förtäljer inte de gamla gulnade protokollen.

Under kriget spanades det efter fientliga flygplan bland annat från Vattentornet. Högst uppe i tornet satt trelleborgarna och spanade åt söder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!