1908 - Stor glädje när Trelleborg vann färjestriden

Den 4 mars 1908 var en glädjens dag i Trelleborg. Flaggor hissades och stadens ledande personer samlades på Stadshotellet. Stadsfullmäktiges vice ordförande Frans Malmros erinrade i ett tal om dagens betydelse för staden och utbringade ett leve för Sveriges regering och riksdag.

Vad var då anledningen till all denna glädje en alldeles vanlig onsdag i mars? Jo, regeringen båda kamrar hade enhälligt sagt ja till planerna att starta ångfärjeförbindelse mellan Trelleborg och Sassnitz.

Vi låter Trelleborgs Tidningens reporter berätta om det historiska beslutet:

Ångfärjefrågan löst - feststämning i Trelleborg.
Båda kamrarne biföllo i onsdags, den 4 mars, statsutskottets enhälliga tillstyrkan av k. m:ts propositioner beträffande anordnande af en ångfärjeförbindelse Trelleborg-Sassnitz samt inlösen af jernvägen Malmö-Kontinenten.

Det viktiga beslutet innebär:
Att riksdagen beviljat 4,5 miljoner kr till två ångfärjor
Att riksdagen till hamnanordningar i Trelleborg beviljat 900 000 kr
Att riksdagen beviljat 850 504 kr till gottgörelse åt Rederiaktiebolaget Sverige-Tyskland för upphäfvande af det med bolaget afslutade kontraktet angående uppehållande af sjöförbindelse mellan Trelleborg och Sassnitz
Att riksdagen beviljat medel för inlösen af jernvägen Malmö-Kontinenten samt för kompletteringsarbeten å jernvägen - inalles något öfver 4,5 miljoner.

I samband med dessa beslut afslogo kamrarne hr Thorssons från Ystad motion om Ystad istället för Trelleborg som ångfärjeförbindelsens svenska ändpunkt.

Det flaggas i staden och hamnen

Då telegrafen i onsdags e.m. strax före kl 2 bragte hit underrättelsen, att ångfärjefrågan blifvit i riksdagen på ett för Trelleborg lyckligt s ätt och det glada budskapet genom Trelleborg Tidningens extrablad blifvit kändt i hela staden, klädde samhällets sig som genom en tyst öfverenskommelse i rik flaggskrud.
Vid 9-tiden på kvällen samlades öfver ett 80-tal representanter för skilda samhällsklasser till en kollation å Stadshotellet, vid hvilken gemensam supé intogs under angenäm stämning.
Stadsfullmäktiges ordförande, v häradshöfding F Malmros, erinrade i ett tal om dagens betydelse för staden och hela vårt land och utbragte ett lefve för Sveriges regering och riksdags.

T.f. borgmästaren Sv. Ekstrand uttalade å samhällets vägnar ett tack till alla dem som hvar på sitt håll bidragit till frågans lösning, i främsta rummet hrr stadsfullmäktige.
På förslag af häradshöfding Malmros afsändes ett hyllningstelegram till konungen.
Därefter utbragte häradsskrifvare L A Regnéll en skål för pressen, samt riktade ett tack till förste stationsskrifvare L Hanell, som anordnat festen. Boktryckare N Andersson talade för den för fyra år sedan tillsatta ångfärjekommittéen, hvilken skål besvarades af häradshöfdingen Malmros, som utbragte ett lefve för Trelleborgs stad, dess framgång och framtid.

Till sist utbragte hamnkapten A P Pettersson en skål för Trelleborgs hamn och dess framsynte grundläggare. Vid kaffet höll kassör A Faxe ett stämningsfullt tal i bunden form, hvarjämte stadsläkare W Björkholtz talade för ett godt samarbete mellan stadens innevånare.

Från konungens sida ingick på torsdagsförmiddagen följande telegram:
Stadsfullmäktiges ordförande Malmros, Trelleborg
Jag deltager varmt och uppriktigt i Edert samhälles glädje öfver riksdagens betydelsefulla beslut, som jag är öfvertygad kommer att blifva till största nytta för hela vårt land.
Gustaf.

Stadens nya ångfärjor för linjen Trelleborg-Sassnitz koma att byggas, den ena vid Lindholmens varf, Göteborg, för en kostnad av 2 295 000 kr, den andra af Messrs Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Newcastle upon Tyne, hvars anbud slutar på 102 950 pounds eller 1 873 690 kr. Sammanlagda kostnader för de båda svenska färjorna blir således 4 168 690 kr.
Tyska statens båda färjor skulle byggas vid Vulcans varf i Stettin och betinga i kostnad 4 377 000 mark eller 3 939 300 kr.

Till entreprenör att utföra de tvenne ångfärjelägena i Trelleborgs hamn har järnvägsstyrelsen antagit firman A P Gunnarsson & Co, hvars anbud löd å 430 000 kr.

De omfattande hamnarbetena staden åtagit sig med anledning f inrättandet af ångfärjeförbindelsen ha af stadsfullmäktige uppdragits åt N C Monberg, Köpenhamn, som inlämnat det lägsta anbudet, slutande på 710 000 resp 718 000 kr.
Inseglingsrännan skall fördjupas och breddas, hamnen syttre del fördjupas och vestra hamnarmens yttre del flyttas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?