1908 - Kungligt besök och sug efter revolver

1908 – för hundra år sedan – var ett händelserikt år i Trelleborgs historia. Trelleborgs flickskola upphörde, hertigparet av Södermanland gästade staden och flickskolan upphörde. Dessutom var det stor efterfrågan på revolvrar i Trelleborg, en effekt av Amaltheadådet i Malmö.

Att leta i gamla gulnade tidningsarkiv ger en unik inblick i historian, sådan den tedde sig just när de små och stora händelserna timade. Skrivet med den tidens språk och uttryck är det lätt att följa med på resan hundra år tillbaka i tiden.

1908 hade kunglig glans på flera sätt. I februari det året utnämnde Kungl. Maj:t E P W Österberg till rektor vid samskolan i Trelleborg. Österberg kom närmast från en tjänst vid Nya Elementarskolan i Stockholm men hade också varit prinsessans Margaretas lärare i svenska språket.

I juni månad kom hertigparet av Södermanland till Trelleborg. Det nygifta paret kom till ett Trelleborg i festskrud. Vid kontinentalbåtarnas landningsplats restes en äreport, från vilken en allé av flaggstänger utgick, sammanbundna av girlanger. Denna ledde hela vägen upp till den stora ingången på stationshuset. Halv åtta på kvällen lade Prinsessan Margareta med kungligheterna ombord, till i hamnen. På kajen stod bl.a. landshövding Tornerhjelm, stadens borgmästare och magistrat, stadsfullmäktige, prästerskapet och många andra. Skyttar stod hedersvakt och längs flaggallén hade skolbarn bildat häck med flaggor i händerna.

– Dessutom märktes ett stort antal damer i praktfulla toaletter, berättar Trelleborgs Tidningen och berättar vidare:

Välkommen till Sverige

Då ångaren lade till uppstämde Skånska trängens musikkår Ryska folksången, hvarunder hufvudena blottades. Sedan fursteparet med de uppvaktande, friherrinnan och kaptenen G af Klercker, stigit i land, framträdde landshöfdingen och helsade prinsessan välkommen till Sveriges folk. Derefter följde ett lefve, fyra kraftiga hurrarop samt Svenska folksången

Grunderna till ett museum lades detta år. Det var Gustav Christensen och Karna Sjunnesson som i maj skrev till stadsfullmäktige och föreslog att rum skulle beredas i den nya samskolebyggnaden för de gamla saker som flyttades från kyrkan upp i tornet, då kyrkan i början af 1880-talet restaurerades . I tornet gömdes dyrgripar som kyrkans härliga altare, flera vackra oljemålningar, det gamla tornuret, ett vackert arbetadt skepp, konstnärligt arbetade bilder, en messhake, broderad med guldtråd mm

Fruntimmersföreningen beslöt i juni att som gåva till stadens skolråd överlämna 7 000 kronor på villkor att skolrådet uppförde en tillbyggnad västerut till folkskolans gymnastikhus i anslutning till gossarnas slöjdsal och där inrättar ett skolkök. Lärarinnans lön borde bestämmas till 1 000 kronor per år jämte fri bostad och vedbrand samt fria middagar under arbetstiden.

Skollovskoloni

Mitt i sommaren invigde Föreningen Trelleborgs skollovskoloni sin nya villa på Kämpinge ljung. Huset kostade 7 700 kronor att bygga och här kan sexton barn njuta av friluftsliv under en sommarmånad.

Att somrarna också förr i tiden kunde bjuda på regn och åska visar följande notis:

Ett våldsamt åskväder drog i fredags afton, den 19 juni, öfver södra Skåne, åtföljdt af störtregn, hvilket stundom öfvergick till verkliga skyfall. På somliga ställen föllo äfven häftiga hagelskurar, som förorsakade stor skada.
Ovädret urladdade sig öfver Trelleborg i hela sin våldsamhet vid 8-tiden. Den ena skarpa blixten följde på den andra och tordönet kom husen att skaka i sina grundvalar. Ljungelden slog ned på flera ställen och regnet föll i strida floder. Flera källare öfversvämmades.
Från stadens iakttogos flera eldsvådor. Bl.a. eldhärjades gårdar i Södra Virestad, Skurup och Näsbyholm.

Posthus

I september skrevs avtal mellan generalpoststyrelsen och grosshandlaren Johan Kock om att köpa en större tomt utmed Jernvägs och Östra Vallgatorna. Köpesumman uppgick till 37, 722 kronor och 75 öre och tomten kom så småningom att ge plats åt Posthuset, samma hus som nästan hundra år senare inte längre inrymmer någon post, även om kronan fortfarande pryder huset...

1908 ansågs tiden vara mogen att lägga ner flickskolan i Trelleborg. Så här berättar tidningen:

Den slutakt som i går e.m. tisdagen den 2 juni 1908, efter examens slut, egde rum i hervarande elementarskola för flickor, erhöll en särskildt högtidlig pregel med anledning deraf att läroverket i följd af de förändrade skolförhållandena inom samhället på samma gång för alltid afslutade sin verksamhet.

Läroverket grundades 1872 av Charlotte Jönsson som förestod skolan fram tills den lades ner

En annan förgrundsgestalt inom Trelleborgs skolväsende gick hädan samma år. J W Wulff som förestått Trelleborgs Landtbruksskola, lämnade jordelivet i en ålder av 75 år. Under de 41 å som skolan var i bruk fick 1 300 elever utbildning vid skolan. Idag är J W Wulff ihågkommen med en egen gata, nordost om Badhuset.

Fosterlandskärlek

1908 bildades Trelleborgs Fosterländska Ungdomsförening vid ett möte på Concordia. Till ordförande utsågs journalisten Kjell Hallonstén, och 80 unga män anslöt sig omedelbart till föreningen.

Under en enda vecka i juli månad såldes stadens järnhandlare inte mindre än 150 revolvrar. Knappast en leksaksrevolver fanns att uppbringa, berättar tidningen.

- Åtgången af denna annars rätt svårsålda artikel har under dessa dagar varit lika stor under en tid af tv år under vanliga förhållanden. Vapnen ha endast afyttrats till välkända personer. Anledningen till denna stora efterfrågan af revolrar har naturligtvis varit den allmänna skräcken för attentat och öfverfall, som under de sista spännande dagarna i utomordentlig grad tilltagit.

Bakgrunden var förstås Amaltheadådet i Malmö, där engelska strejkbrytare bodde på fartyget Amalthea. Fartyget utsattes för ett sprängdåd av Anton Nilsson, varvid en person dog. I denna oroliga tid var förstås Trelleborgs borgare rädda för att fler skulle ta till vapen och garderade sig med en revolver.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?