1906 - Trälleborg blir Trelleborg

Trelleborg eller Trälleborg, Treleborg eller Träleborg – den frågan fick sitt slutgiltiga avgörande för hundra år sedan. 1906 var också året då centrala Trelleborg fick två av sina vackraste hus, Läroverket blev samskola och Kontinentaltrafiken fick två nya fartyg.

1906 hade Trelleborg varit stad i nära fyrtio år. Industrialismen blomstrade och ännu världskrigets fasor låg fortfarande åtta år bort. Trelleborg växte, både bildligt och bokstavligt.

Den trettonde januari konstituerades Rederiaktiebolaget Trelleborg. Aktiekapitalet skulle uppgå till minimum 75 000 kronor, maximum 225 000 kronor. Till ledamöter i styrelsen valdes skeppsredaren Gösta Österberg, Trelleborg, riksdagsmannen Nils Andersson, Pettersborg, grosshandlaren Olof Andersson, bruksbokhållaren Nils Christensson och skeppsfourneraren J Petterson i Trelleborg. Till verkställande direktör utsågs Gösta Österberg.

I november 1906 köpte bolaget in sin första båt, Anine af Köpenhamn om 1 900 dödviktston. Hon döptes om till Sverige.
Trälleborg blir Trelleborg
Staden Trelleborg har haft otaliga stavningar – eller åtminstone 58 – under de snart 750 åren som stad. 1906 avgjordes slutgiltigt striden om stavningen. Så här berättar Trelleborgs Tidningen om det viktiga beslutet:
Stadens namn skrifves numera Trelleborg, och för dem som fortfarande af ett eller annat skäl hålla på Träleborg, Treleborg eller Trälleborg, duger det inte att bråka längre, då Trelleborg vunnit K.M:ts sanktion alla embets- och tjenstemän till efterrättelse och detta stafsätt dessutom fått europeiskt häfd, sedan staden blivit upptagen som en bemärkt punkt i den internationella samfärdseln.

I centrala Trelleborg uppförs det här året två pampiga byggnader. Vid Nya Torget, som Stortorget fortfarande kallades, låt ingenjör Karlmark bygga ett fyravåningshus som i folkmun kom att få hans namn. Huset byggdes vid torgets södra sida och i mars 1906 skedde första inflyttningen. Huset byggdes i modern barockstil efter ritningar av arkitekt O Hägg. Arbetet leddes av Trelleborgsbyggmästaren R Helgesson.

Husets bottenvåning inreddes helt för butiksändamål medan övriga tre våningar var ljusa och moderna privatbostäder. Alla var försedda med elektrisk belysning och nymodigheter som värme- och vattenledning. In i Karlmarkska huset flyttade också Trelleborgs Biografteater. Höstsäsongen inleddes 25 augusti med föreställningar lördagar klockan mellan 18 och 21, söndagar mellan klockan 15 och 18, samt 19 till 21. På måndagar gavs föreställningen mellan klockan 18 och 21, alla dagar med start tio minuter över varje hel timme.

När Karlmarkska huset blev grävskopornas rov 1975 väckte detta stora protester i Trelleborg. Det vackra huset revs för att ge plats åt det arkitektoniskt betydligt fattigare Valenkomplexet.

Pampigast i stan
Centralhotellet är däremot fortfarande en juvel i centrala Trelleborgs fastighetsbestånd. Det sekelgamla huset tronar i hörnet Flockergatan- Algatan och byggdes ursprungligen av Trelleborgs Spritbolag.
I augusti 1906 beslöt styrelsen för Spritbolaget att till föreståndare för första klassrestaurangen anställa källarmästare G Hahne. Han skulle också svara för husets hotellrörelse. Fru Thonny Gustafzohn fick ansvaret för tredje klassmatsalen på bottenvåningen.

Så här skrev Trelleborgs Tidningen:
I andra och tredje våningarna i norra flygeln af spribolagets ståtliga nybyggnad, hvilka inreds till förstklassiga hotellokaler, öppnades i går, torsdagen den 1 november, hotellrörelse af källaremästare G Hahne. Det nya hotellet, som kallas Centralhotellet, innehåller i andra våningen matsal, kafé och smårum. hvilka lokaler äro komfortabelt och tidsenligt inredda, och i tredje våningen resanderum.

I augusti 1906 beslöt Kunglig Maj:t att det treklassiga allmänna läroverket i Trelleborg skulle ombildas till sexklassig samskola. Majestätets beslut innebar att från och med höstterminens start tilläts även flickor i de tre lägre klasserna på läroverket.

Nya postångare
Kungligt var det också när de nya ångarna för posttrafiken mellan Trelleborg och Sassnitz skulle döpas. Det privata rederiaktiebolaget Sverige-Tyskland hade låtit bygga en ångare på Kockums varv i Malmö. Denna fick namnet Prinsessan Margareta. Hon togs i trafik 1907.
I England hade ångaren Prince Edward köpts in för att göra tjänst på Kontinentalrouten, denna döptes om till Prins Gustaf Adolf. Fartyget hämtades i England av huvudredaren, grosshandlaren Sigurd Hedberg, samt kapten C E Ljungberg, och friherre Ivar Thott. Båda fartygen hann tjänstgöra på leden i två år innan de ersattes av de nybyggda tågfärjorna Drottning Victoria, Deutschland och Preussen.

I takt med att Trelleborg växte som stad, ökade också behovet av fler viloplatser för de hädangångna. I oktober blev Trelleborgs nya kyrkogård högtidligen invigd. Tidningen berättar hur det gick till:

I processionen som kl.1 aftågade från kyrkan till kyrkogården, deltogo förutom invigningsförrättaren, prosten Olbers och de assisterande prästmännen prosten Meijer, kyrkoherden Warholm, komminister Nordenberg och pastor Sjöstedt ett stort antal församlingsmedlemmar, hvaribland märktes borgmästaren och stadsfullmäktiges ordförande samt medlemmar af kyrko- och skolråd, stadsfullmäktige och stadens lärarekårer. Då processionen anlände till kyrkogården, var här församlad en menniskoskara, som torde hafva uppgått till 7. á 800 personer.

Också näringslivet växte i Trelleborg för hundra år sedan. Chr Müller startade sin skofabrik vid sekelskiftet och på de sex år hann den utvecklas till ett välmående företag. I starten var två man anställda, nu sysselsatte fabriken mer än trettio arbetare. Produktionen var så gott som uteslutande inriktad på smärtingskor, mer än 200 par tillverkades varje dag. Fabrikslokalerna har utvidgats vid flera tillfällen. I november 1906 togs ytterligare en tillbyggnad i bruk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?