1903 - Då drevs cykeln med benzin

Snöstorm, nytt golv i Rådhuset och livlig verksamhet i hamnen.

Det skulle kunna vara rubriker hämtade från dagens tidning men de är faktiskt hundra år gamla. Händelserna anno 1903 var inte så olika de som timar idag, med ett undantag. Ingen skulle höja på ögonbrynen över att en automobil uppenbarar sig på stadens gator.

Vi hoppas också slippa en upprepning av nyheten om en förfärlig snöstorm i april. Natten till den 19 april 1903 började det blåsa stark nordvästlig vind sin tilltog allt mer och fram på morgonen följdes av snöyra.

Stormens härjningar har gjort sig mest kännbara genom förstörda telefon- och telegrafledningar samt genom rubbningar i trafiken. Å stambanan ha flera tåg blifvit inställda och å de enskilda jernvägarne är det ännu sämre ställt.

Öfver den skånska slätten drog snöstormen hårdhänt fram. I söndags och på många ställen äfven i måndags voro vägarna hardt nära ofarbara berättar Trelleborgs Tidningen.

På havet vållade ovädret flera olyckor. Trelleborgsångaren Merkur grundstötte utanför Öland. Merkur var på väg från Kalmar till Sundsvall där hon skulle lasta trä. Hela besättningen kunde räddas medan Merkur sjönk fyra minuter efter grundstötningen. Först i september kunde ångaren bärgas av Neptunbolagets Argo. Hon såldes i november till ett Stockholmsföretag.

Första maj fick Trelleborg en kyrkoadjunkt. Det var vice pastorn C A Sjöstedt som av domkapitlet utsetts till denna för Trelleborg nya presterliga tjänst.

Ting i skolsalen

Diskussionerna om läroverket, dagens Rådhus, gick vidare. Stadsfullmäktiges kommitté i ärendet var färdig med sitt betänkande och föreslog att man hos Kung Maj:t skulle ansöka om att Trelleborgs treklassiga läroverk måtte utvidgas till en av staten bekostad sexklassig realskola för pojkar. I kommittén satt ovan nämnda pastor Sjöstedt tillsammans med konsul Stendahl och rektor Hjalmar Sjövall.

I sin anhållan till majestätet skriver stadsfullmäktige bland annat:

Skulle åter oöfvervinnliga hinder möta för uppfyllande af denna vår underdåniga anhållan, underkasta vi oss villigt de uppoffringar, som kräfvas af samhället för upprättandet inom detsamma af en samskola, sådan läroverkskommittén i sitt betänkande föreslagit.

I augusti genomgick Läroverkshuset en omfattande invändig restaurering. Trappor och golv i entrén lades om med imiterad sten och Viktoriaplattor, medan lärosalar och rektorsbostad renoverades och målades om. Också de lokaler som användes för rådhusrätten snyggades upp. Under tiden hölls förhandlingarna i ett av klassrummen på bottenvåningen.

Välbesökt sjömanshem

Den 16 augusti invigdes Trelleborgs sjömanshem. Detta skedde med en enkel men tilltalande fest till hvilken åtskilliga i staden varande sjökaptener, en del sjömän m.fl. intresserade voro inbjudna.

Efter kaffet hölls bön innan invigningstalet hölls av lotskapten Ramsten från Malmö. Festen avslutades med bön och välsignelse, och sång till gitarr och orgelackompanjemang.

Sjömanshemmet öppnades redan i påsk och är inrymt i kyrkoherde Kocks hus på Strandgatan. Fram till invigningen hade det besökts av 545 sjömän. Från hemmet har under samma tid sänts 144 brev.

Så här berättar tidningen om trafiken i hamnen: För närvarande råder en utomordentligt liflig trafik i Trelleborgs hamn, hvarur en hel skog af master skjuter upp. Vid en af kajerna låg i onsdags afton, den 1 juli, ett fyrdubbelt led af fartyg i avvaktan på lossning. I går, den 2 juli, lågo här icke mindre än 11 fartyg, lastade med utrikes last.

I juni flyttade Skytts härads sparbank in i nya lokaler. Dessa var inrymda i fastigheten nr 75 Ahlgatan. Huset köptes av fanjunkare Möller. Bankbyggnaden, hvars yttre äfven erhållit en solid och tilltalande pregel, innehåller den utåt gatan belägna egentliga banklokalen, rymlig och ljus, ett större och ett mindre direktionsrum inåt gården samt tvenne kassahvalf.

Bakom renoveringen stod Trelleborgsbyggmästaren Rudolf Helgesson.

En fabriksbyggnad som tidigare inrymt Hullins snickerifabrik, såldes till grosshandlaren Österling i Malmö till ett pris av 16 000 kr. Den nya ägaren planerade att inreda en fabrik för tillverkning av piskor och liknande artiklar.

I september började Otto Maresch bygga på sin tomt bredvid Glädjebacken i Kyrkoköpinge. Här skall Aktiebolaget E T Gleitsmann från och med april nästa år tillverka trycksvärta. Fabrikationen skall vara av betydligt större omfattning än det som bedrivits i bolaget Iris lokaler. Också här är Helgesson som bygger.

Än idag tillverkas tryckfärg i samma fabrik, även om AB Gleitsmann hunnit byta namn många gånger till dagens Akzo Nobel Inks.

En trelleborgare, Pehr J Wallin, vederfors äran att tillerkännas Svenska Akademins andra pris, den lilla guldmedaljen, för dikten En länsman och en prest.

Cykel driven med benzin

Tidningssidorna berättar också om uppseendeväckande nyheter från Ystad:

En automobil har i dessa dagar uppenbarat sig å stadens gator samt tilldragit sig menniskors uppmärksamhet och väckt hästars förskräckelse, då den rusat fram med sina passagerare. Tvenne sådana hade med detta moderna fortskaffningsmedel i tisdags kört den 6 mil långa vägen från Malmö hit på obetydligt öfver 1 timme.

Samma dag såg man äfven en herre färdas fram på en cykel som drefs med benzin och hvars ryttare slapp att trampa sin maskin.

Det visade sig vid närmare efterforskning att bilen som väckte sådant rabalder i Ystad var hemmahörande i Trelleborg. Motorcykeln kom från en av byarna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?