1867 – Trelleborg blir åter stad

248 år – så länge kom det att dröja innan Trelleborg åter blev stad. Först i maj månad 1867 fick trelleborgarna kliva in i finrummet och åter kalla sig stadsbor. Så här berättar Trelleborgs Posten den 23 maj om denna stora händelse:

Sistl. Måndag blefwo Trelleborgs Borgmästare och Rådmän i sine embeten inställde. Trelleborgs Posten berättar derom. En stor del af stadens innewånare hade klockan half 10 förmiddagen infunnit sig å Rådhuset, hwarifrån man i procession begaf sig till kyrkan, der predikan hölls af församlingens Kyrkoherde. Då processionen på wäg till kyrkan passerade stadens torg, der härvarande frivilla skarpskyttekorps paraderade, slöt densamma sig till processionen.

Efter slutad Gudstjenst begaf man sig tillbaka till Rådhuset, der installationsakten förrättades af Landssekreterare Krok, derwid assisterad af landskamreraren Isberg. Kl 2 samlades alla, som i förmiddagshögtidligheten deltagit till middag å Hotell Tre Lejon, hwartill, utom ofwannämnde Herrar af Landshöfdinge-Embetet, woro inbjudna. Ordföranden i Trelleborgs Hamndirektion, Grefwe Beck-Friis, Häradshöfdingen i Skytts härad Holmqvbist, Kontraktsprosten i samma härad Pettersson, förste Landtmätaren i Länet, Skytts härads Landsstatstjenstemän mfl.

H M Konungens skål föreslogs af Landssekreteraren krok. Skålen dracks under lifliga hurrarop, beledsagades af fanfarer och 27 kanonskott, hwarefter hela församlingen uppstämde folksången. Borgmästare Kraak föreslog en skål för Länets höfding, som icke kunna tillstädeskomma. Landskamreraren Isberg för den nya stadens framtid, Handlanden Kock för Grefwe Beck-Friis, derwid tolkande samhällets tacksamhet för det nit hwarmed Grefwen städse omfattat detta samhälles angelägenheter. Kyrkoherden Cederschiöld för de närwarande ledamöterna af länsstyrelsen, för de nya magistratspersonerna, för en allmän folkbeväpning och särskildt för Trelleborgs friwilliga skarpskyttekorps, hwilken sistnämnde skål besvarades af korpsens Kompanichef hr G Årnell.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?