1267 – Franciskanerklostret grundas

Klostret i Trelleborg grundades 1267, tio år efter att staden Trelleborg nämnts vid namn för första gången i skrift. Samma år grundlades för övrigt klostret i Ystad som idag används som museum. Också i Malmö och Lund fanns franciskanerkloster, och i Lund startade bröderna en högskola 1438.

Av klostret i Trelleborg finns idag bara en del av murarna kvar, mitt i centrala Trelleborg granne med det medeltida Trelleborgs nav – Gamla Torget.

Platsen som gråbr��dramunkarna valde för sitt kloster var idealiskt, just intill stadens torg där kommersen var livlig . Här samlades trelleborgarna kring brunnen . Marken för klostret hade skänkts av en kanik, medlem av Domkapitlet, i Lund.

Franciskanerorden har sitt ursprung i Franciskus av Assisi och dennes ordensregel från 1223. Under medeltiden bar ordensbröderna grå kåpor och av detta kom namnet gråbröder. Runt midjan bärs ett rep vars knutar skall symbolisera klosterlöftena. Utmärkande för franciskanermunkarna är att följa Jesus och att äga ingenting Därför kallas ibland gråbröderna för tiggarmunkar.

Svåra tider

Gråbröderna verkade i Trelleborg i nära 300 år, fram till reformationen. 1532 fick Trelleborg sin första evangeliske kyrkoherde, Hans Madsen. I takt med att Martin Luthers lära fick allt större genomslag i Skåne blev det kärvare tider för munkarna. Möjligen kan de här som på andra ställen ha förbjudits att tigga på gator och torg. I Malmö tvingades ordensbröderna 1530 att lämna sitt kloster.
I ett brev till kungen i Köpenhamn meddelade borgerskapet i Trelleborg 1532 att Graabrödre closter er alltingestt öde oc bröderene, ther inde ware, ere alle wdtgangne. På andra håll, bland annat i Ystad och Malmö, blev munkarna utsatta för övergrepp av olika slag. Många munkar tog sin tillflykt till klostret i Lund som utrymdes först fem år senare

Den 11 mars 1532 låt kung Fredrik I utfärda en befallning till Borgemester, raadtmendt oc menighedt wdi Trelleborg där han förklarat att han bifallit deras ansökan att få överta klostret paa thet att gudtz lowff thess ydermere maa oc schall forögis, wntt thennom Graabrödre closters kircke till att lade predicke oc laere gudtz ordt wdi, oc clostergaarden mett alle the whss, ther nw paabygde ere, till eett hospitall, ther att indlegge arme siwge mennisker, dog mett saa skiell, at all then rentte, som kandt giffues aff förskreffne hwss, schall forwandlis alldeniste till de siwge mennischer, oc till ingehen anden wdi noger maade.

Senare samma år fick Hans Madsen, predicker wti Trelborigh tillåtelse att samla in allmosor för sjukhusets behov, utan att hindras av fogdarna. Till sin hjälp fick kyrkomannen ombud vars arbete var att resa runt bland bönderna på Slätten och samla in allmosor för sjukhusets behov. 1568 beslöt Fredrik II att låta kronans tionde från Gylle och Kyrkoköpinge socknar komma the fattige till beste och intijd andett.

Togs tillvara
I början av 1600-talet, 1616, fick länsmannen i uppdrag att betinge en murmester, som kandt nedbryde klosterkircken wdi wor kiöbstadt Threllborg, och huis Mursteen och Tömmer der er ij same kircke, att du dett lader före till Lindholm.
På Lindholmens slott utanför Svedala tänkte kungen uppföra en tegelugn och en tegellada. Huruvida klosterkyrkan verkligen revs för att bli ugn i Lindholmen finns inga dokument bevarade om.

Klarlagt är emellertid att vid några tillfällen på 1690-talet från gambla Clåstermuhren eller af gamla Clostret några tusen stenar togs för att användas i kyrkan. Man rent av sålde den gl. Mursten som öfwerblef af gamla Clåsterkyrka till renoveringen av kyrkan i Hammarlöv 1701. Under århundraden som därpå följde var det vanligt att trelleborgarna hämtade sten till sina skorstenar på den gamla klostertomten.

Klostret föll i glömska och först 1931 – 400 år efter att det övergivits – återfanns franciskanernas kloster. Det var i samband med att det så kallade Möllerska huset vid Gamla Torg revs i maj månad för att ersättas av en bensinstation, som murrester kom i dagen. Då hade trelleborgarna länge trott att klosterkyrkan legat där S:t Nicolai kyrka ligger. Det är anledningen till att vägen västerut från kyrkan, till Bryggaregatan, heter Gråbrödersgatan!

1980 gjordes en ny arkeologisk undersökning av klostertomten i samband med att bensinstationen revs. Några byggnadsrester fann man inte, men däremot åtskilliga gravar, både från klostertiden och senare. Ett grävt dike utgjorde fram till reformationen gräns mellan klostret och torget. Arkeologerna kunde konstatera att söder om diket fanns de medeltida gravarna, medan gravarna från 1500-talet fanns såväl norr som söder om. Av detta drogs slutsatsen att nuvarande Gamla Torg ursprungligen sträckte sig längre österut. När klostret omsider blev församlingskyrka användes en bit av torget även som kyrkogård.

Klosterruinen och den omgivande klosterträdgården är idag en omtyckt oas där man gå undan från trafiken och stadens ljud en liten stund, kanske för att skänka en tanke eller två till de människor som levde och verkade här för så många hundra år sedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?