Kyrkorna

På Söderslätt står kyrkorna tätt. Av de 32 kyrkorna i Trelleborgs kommun är 2/3 byggda på 1100-1200-talen. De är små och intima, byggda i tegel, putsade och vitkalkade.

Under den första kristna tiden byggde man i trä. Under medeltiden övergick man till att bygga i sten.

Den andra stora kyrkobyggnadsepoken inföll under andra hälften av 1800-talet då befolkningen ökade markant och de medeltida kyrkorna blev för små. De stora röda tegelkyrkorna är från denna tid.

 • Anderslövs kyrka

  Kyrkan ligger högt och är troligen byggd på en gammal offer- och begravningsplats.

 • Bodarps kyrka

  Bodarps kyrka

  Det mäktiga trappgaveltornet gör att Bodarps kyrka syns på långt håll. Tornet tillkom under senmedeltiden; det har tinnade gavelröster och högt sittande, svagt rundbågiga ljudöppningar samt stödpelare från väster och söder som möts i det sydvästra hörnet.

 • Bösarps kyrka

  Kyrkan är nygotisk och invigdes 1871. Året innan hade man sprängt bort den gamla 1100-talskyrkan.

 • Dalköpinge kyrka

  Dalköpinge kyrka är den sydligast belägna i Skytts härad och ligger 25,49 meter över havet.

 • Fru Alstad kyrka

  Kyrkan är den högst belägna i häradet - 62,3 meter över havet. På långt håll avtecknar den sig med en märklig, bred silhuett, som en sorts vingar. Det stora gotiska templet byggdes under 1500-talet utifrån den gamla 1100-tals kyrkan.

 • Fuglie kyrka

  Fuglie kyrka ligger högt med en vidunderlig utsikt över slätten. På platsen där kyrkan ligger har det funnits en hednisk kultplats att döma av de många bronsåldershögarna i närheten.

 • Gislövs kyrka

  Susanne Nilsson

  Gislövs kyrka anses vara helgad åt S:t Petrus. På kyrkans sigill som finns bevarat på Lunds Historiska museum finns en nyckel.

 • Grönby kyrka

  Grönby kyrka har både torn och långhus från medeltiden. Tornet byggdes till 1741.

 • Gylle kyrka

  Gylle kyrka är från medeltiden men har upprepade gånger byggts om och till. 1875 byggde man till p.g.a. befolkningsökningen. P.g.a. av detta förstördes mycket av det gamla och kyrkan förändrades helt.

 • Gärdslövs kyrka

  Den äldsta delen av kyrkan, från koret till långhusets näst sista valv, är från 1100-talet. Tillbyggnaden i norra delen, sakristia och torn kom till på 1800-talet. Kyrkans äldsta del som sträcker sig från och med koret till näst sista valvet i långhuset hade ursprungligen platt tak. Golvet sluttade upp mot altaret.

 • Hammarlövs kyrka

  Hammarlövs kyrka

  Hammarlövs kyrkas mäktiga rundtorn reser sig över byn. Tornet hör till de äldsta på Söderslätt och är det enda runda. Tornet byggdes i försvarssyfte för att skydda mot de krigiska vendernas härjningar vid Skånes sydkust.

 • Hemmesdynge kyrka

  Kyrkan härstammar från 1100-talet och har ett säreget kor och två valv. Kyrkan är tillbyggd under 1800-talets mitt. Vissa murdelar finns kvar av den ursprungliga medeltida kyrkan. Portalerna på långskeppets norra och södra sidor är troligen de ursprungliga. En tidigare ingång i långskeppets norra del är numera igenmurad.

 • Kyrkoköpinge kyrka

  Under gotiken fick kyrkan, som stammar från 1100-talet, trappstegsgavlar, halvrund absid och blindnischer. Här finns medeltida kalkmålningar i långhusvalv och kor. Kyrkogrimmen anses vara en svart vädur - kanske är det denna varelse som fått stå modell för Axel Ebbes kyrkogrim som pryder ingången till Konsthallen?

 • Källstorps kyrka

  Källstorps kyrka är bara drygt hundra år. Kyrkan är nygotisk och uppförd på 1850-talet efter ritningar av professorn C G Brunius. Denne man var självlärd arkitekt och han tog bestämt avstånd från all form av renässanskonst, vilket han kallade krimskrams och narraktiga sirater.

 • Lilla Beddinge kyrka

  Lilla Beddinge kyrka är stor med en mångvinklad och utsirad exteriör. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekten Helgo Zetterwall på senare delen av 1800-talet. Den invigdes 1880 och är byggd i det som kallas moderniserad romansk stil.

 • Lilla Isie kyrka

  Kyrkan, som kallas Lilla Isie kyrka men är belägen i Västra Torp, invigdes 1858 och ersatte då en medeltidskyrka i Lilla Isie by från 1100-talet.

 • Lilla Slågarps kyrka

  Kyrkan byggdes 1868. Kyrktornet blev färdigt före själva kyrkan, 1823, och här finns bevarat en dopfunt samt en del av altartavlan från den gamla medeltida kyrkan som revs för att ge plats åt den nya. Dopfunten är av sandsten och har kittelformad urholkning.

 • Maglarps gamla kyrka

  Maglarps gamla kyrka hör till en av Nordens äldsta stenkyrkor från 1100-talets senare del då teglet introducerades som byggnadsmaterial i Norden.

 • Maglarps nya kyrka

  Den nya kyrkan, som var belägen på markerna västerut ner mot Skåre fiskeläge, är byggd 1907-1908 efter ritningar av arkitekt Boklund från Malmö.

 • Simlinge kyrka

  Simlinge kyrka

  Tegelkyrkan, från slutet av 1100-talet eller möjligtvis från början av 1200-talet, ligger i utkanten av byn och är nästan dold för förbipasserande.

 • Skegrie kyrka

  Skegrie kyrka är mycket ung jämfört med Skegriedösen som ligger på andra sidan E6:an men är ändå mycket gammal. Kyrkan byggdes troligen av den kände Mårten Stenmästare. Han låg bakom en rad sockenkyrkor under 1100-talets senare del.

 • Stora Slågarp kyrka

  Kyrkan tillkom på 1100-talet och har till stor del medeltidskaraktären bevarad. Gråsten och tegel förekommer i de vitputsade murarna. Endast det spetsiga tornet som byggdes 1883 och den västligaste delen av långhuset är nyare. Tornet ersatte en klockstapel.

 • Södra Åby kyrka

  Genom sitt relativt höga läge syns kyrkan i Södra Åby på långt håll.

 • Trelleborgs St Nicolai kyrka

  Kyrkan mitt i byn brukar det ju heta, och när Trelleborgs kyrka byggdes låg den också mitt i den gamla bykärnan, granne med torget i söder.

 • Tullstorps kyrka

  Tullstorps kyrka

  Kyrkan är en korskyrka i gediget tegelmurverk med ett åttkantigt centraltorn, ett av domkyrkoarkitekten Brunius mest originella verk från 1840-talet.

 • Västra Alstad kyrka

  Kyrkan, ursprungligen från 1100-talet är utvidgad och ombyggd några gånger under 1800-talet.

 • Västra Tommarp kyrka

  Västra Tommarps lilla medeltidskyrka från 1100-talet har välbevarade romanska stildrag; smalt kor, långhus och halvrund absid.

 • Västra Vemmerlöv kyrka

  Byn har troligtvis en av de äldsta skånska stenkyrkorna, från tidigt 1100-tal med kort långhus och rakt avslutat kor.

 • Äspö kyrka

  Kyrkan nämns redan av Adam av Bremen 1070. Troligen bestod den i början endast av långskeppet som hade platt tak. Under 1400-talet slogs valven i kyrkan.

 • Önnarps kyrka

  Kyrkan byggdes 1863. Den ersatte en medeltidskyrka från 1200-talet med 133 sittplatser. Då befolkningen hade ökat ansåg bönderna att en ny kyrka var en nödvändighet.

 • Östra Klagstorps kyrka

  Den rymliga kyrkan är ritad av Helgo Zettervall och byggdes 1868.

 • Östra Torps kyrka

  Östra Torps kyrka

  Sveriges sydligaste kyrka som 1911 ersatte den nedbrunna 1800-talskyrkan efter att den brunnit ner 1909 - branden tog fart under pågående gudstjänst. Arkitekt var Theodor Wåhlin. Kostnaderna uppgick till 20 000 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?