Sjömanshemmet blev bostadshus

Idag är fastigheten på Strandgatans norra sida ett av många andra bostadshus i centrala Trelleborg, men nummer 16 har en betydligt mer spännande historia än så. Huset blev 1903 Trelleborgs sjömanshus och här hade under många sjömän sin landfasta punkt.

För hundra år sedan var Trelleborg en betydande sjömansstad. Det fanns åtskilliga rederier i staden och att gå på sjön var inget ovanligt yrkesval för en ung Trelleborgspåg. Hamnen var redan då en viktig import och exporthamn och därför var behovet stort av ett sjömanshus.

Så här berättar Trelleborgs Tidningen om invigningen:

Trelleborgs Sjömanshem invigdes i går afton, söndagen den 16 augusti, men en enkel men tilltalande fest, till hvilken åtskilliga i staden varande sjökaptener, en del sjömän, m fl intresserade voro inbjudna.

Sedan kaffe serverats hölls bön af rektor Hj Sjövall, hvarefter det egentliga invigningstalet hölls af lotskapten C H Ramsten från Malmö.

Under festen, hvilken afslutades af rektor Sjövall med bön och välsignelsen, utfördes flera sånger med orgel och guitarrackompagnemagnement.

Sjömanshemmet, som i fru Svensson erhållit en duglig föreståndarinna, har, sedan den dag det öppnades, Annandag Påsk, i kyrkoherde Kocks hus vid Strandgatan, varit besökt af ej mindre än 545 sjömän. Under samma tid har från hemmet afsändts 144 brev.

Inte minst under krigsåren var Sjömanshemmet eller Läs och skrivhus för sjömän som det också kom att kallas, en viktig samlingspunkt för sjöfarande. När sjöfarten ändrade karaktär och rederierna lades ner, minskade också behovet av ett sjömanshus. På 1970-talet byggdes fastigheten om till uteslutande lägenheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?