Frans Malmrosgatan

Under historiens gång har flera personer med namnet Frans Malmros spelat en viktig roll i utvecklingen av Trelleborg.

Det är emellertid Frans Didrik Malmros, född i Trelleborg 1865, som förlänats äran av att ha fått en gata uppkallad efter sig. Denne Frans Malmros kom på många sätt att prägla framväxten av det nya Trelleborg under 1900-tals första årtionden.

Efter studentexamen 1884 avlade Frans Didrik Malmros hovrättsexamen i Lund fyra år senare. Han utsågs till vice häradshövding 1891 och gjorde sin tingstjänstgöring i Sölvesborg. Under slutet av 1880-talet praktiserade han under några år på spannmålsfirmor och skeppsmäklarkontor i London och Hamburg. Detta fick fungera som förberedelse för vad som komma skulle - familjen Malmros drev de båda företagen Trelleborgs Ångfartygs AB och Trelleborgs Ångkvarns AB. Sedan fadern dött 1904 blev Frans Malmros verkställande direktör i bolagen. Han nöjde sig emellertid inte med detta utan engagerade sig starkt i de industriella uppbyggandena av Trelleborg. Detta resulterade bland annat i Färg och Fernissfabriken AB Standard som grundades 1906, Trelleborgs Stenkolsbolag 1894 och Trelleborgs Stuveri 1908.

Frans Malmros var också styrelseledamot i styrelserna för bl.a. Lunde-Trelleborgs järnväg 1907-1931, i huvudstyrelsen för Skandinaviska Kredit AB från 1905 och fram till sin död, landstingsman mellan åren 1908 och 1923, vice ordförande i landstinget under åren 1919-1923, ordförande i förvaltningsutskottet under två år, fullmäktig i Skånes handelskammare 1905-31, ordförande i dess arbetsutskott under en följd av år och vice ordförande i dess fullmäktige under tolv år.

1918 donerade han tillsammans med sin hustru till det första offentliga konstverket i Trelleborg, Irrblosset som än idag pryder en av dammarna i Stadsparken. Irrblosset gjordes av Axel Ebbe.

Frans Malmros inrättade också en fond till ett vilohem för trötta mödrar.

I Trelleborgs stads historia har Frans Didrik Malmros gjort många avtryck. Han var stadsfullmäktig under åren 1901 till 1929, dess vice ordförande 1901 till 1904 och dess ordförande under många år, från 1905 till 1928, och detta beroende på den starka ställning och goda anseende han hade i Trelleborg. Så här berättar historikern Harald Lindal om Frans Malmros ämbetsutövning:

"Redan på nyåret 1919 hade den samlade vänstern majoritet och kunde alltså lägga beslag på maktens symbol - ordförandeposten. Den allmänna aktningen, för att ej säga förtroendet, för högerns ledande man, stadsfullmäktiges ordförande sedan 1905, vice häradshövding Frans Malmros, bjöd emellertid de nya makthavarna att med förtroende låta klubban förbliva i hans säkra händer. Ingenting i detta hänseende förändrades heller, sedan arbetarpartiet efter marsvalet 1919 erhållit hälften av platserna. Först sedan häradshövding Malmros på nyåret 1929 på grund av tilltagande ohälsa avsagt sig fortsatt ledamotskap i fullmäktige, placerades en socialdemokrat, handelsföreståndaren Gottfrid Andersson på ordförandeposten. Enhälligt val!"

Frans Malmros avled i Trelleborg den 12 april 1931.

Frans Malmrosgatan går i öst-västlig riktning från Akkahusen och bort till Östervångsvägen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?