Corfitz Beck Friisgatan

Greve Corfitz Beck-Friis roterar säkert i sin grav om han hör hur vanvördigt namnet på hans gata i Trelleborg uttalas numera. I folkmun heter gatan som leder från Hamngatan till Stortorget ofta C B Friisgatan, en styggelse med tanke på att B står för halva efternamnet.

Rätteligen borde man kalla gatan för C Beck-Friisgatan eller varför inte uttala hela namnet? Det kan väl denne man som var en av förgrundsgestalterna bakom skapandet av Trelleborgs hamn vara värd?

Greve Corfitz Beck-Friis var herre till Börringekloster. Han levde under åren 1824 till 1897. Han var en inflytelserik riksdagsman i Första kammaren och som en livlig tillskyndare av hamnbygget i Trelleborg gjorde han stor nytta i Stockholm. Corfitz Beck-Friis var ordförande både i hamnbyggnadsaktiebolaget och senare i hamndirektionen som tog över när Trelleborg återfått sina stadsrättigheter.

Givetvis fanns greven på plats denna majdag år 1867 när Trelleborg steg upp ur nära 250 år av förnedring för att åter bli stad. Så här berättas det i Trelleborgs Posten den 22 maj:

"Sist Måndag blefwo Trelleborgs Borgmästare och Rådmän i sine embeten inställde. En stor del af stadens innewånare hade klockan half 10 förmiddagen infunnit sig å Rådhuset, hwarifrån man i procession begaf sig till kyrkan, der predikan hölls af församlingens Kyrkoherde. Då procession på wäg till kyrkan passerade stadens torg, der härvarande frivilliga skarpskyttekorps paraderade, slöt densamma sig till processionen. Efter slutad Gudstjenst begaf man sig tillbaka till Rådhuset, der installationsakten förrättades av Landssekreterare Krook, derwid assisterad af Landskamreraren Isberg.

Kl 2 samlades alla, som i förmiddagshögtidligheten deltagit till middag å Hotell Tre Lejon, hwartill, utom ofwannämnde herrar af Landshöfdinge-Embetet, woro inbjudne Ordföranden i Trelleborgs hamndirektion Grefwe Beck-Friis, Häradshöfdingen i Skytts härad Holmqvist, Kontraktsprosten i samma härad Pettersson, förste Landtmätare i länet, Skytts härads Landsstatstjenstemen m.fl.

H.M.Konungens skål föreslogs av Landssekreteraren Krook. Skålen dracks under lifliga hurrarop, beledsagades af fanfarer och 27 kanonskott, hwarefter hela församlingen uppstämde folksången. Borgmästare Kraak föreslog en skål för Länets Höfding, som icke kunnat tillstädeskomma, Landskamrereraren Isberg för den nya stadens framtid, Handlanden Kock för Grefwe Beck-Friis, derwid tolkande samhällets tacksamhet för den nit hwarmed Grefwen städse omfattat detta samhälles angelägenheter, Kyrkoherden Cederschiöld för de närwarande ledamöterne af länsstyrelsen, för de nya magistratspersonerna, för en allmän folkbeväpning och särskildt till Trelleborgs frivilliga skarpskyttekorps, hwilken sistnämnde skål besvarades av korpsens Kompanichef hr G Årnell".

Att greve Beck-Friis hedrades på detta sätt beror förstås på hans arbete att ge Trelleborg den hamn som än idag är navet i stadens liv. Redan 1861 grundades Hamnbyggnadsaktiebolaget i Trelleborg". Ledande man och ordförande var greve Beck-Friis. I mars 1862 fick företaget kunglig stadsfästelse. Redan från starten var intresset bland traktens lantbrukare stort och 1865 hade bolaget byggt en hamn bestående av två pirarmar av sten och en större lastbrygga av trä. Inlopp och hamnbassängen var muddrade till ett djup av första åtta, sedan elva fot. Sedan Trelleborg återfått sina stadsrättigheter fördes förhandlingar mellan bolaget och staden att ta över hamnen. Den 30 januari 1869 blev hamnen stadens egendom, styret sköttes av en nyvald hamndirektion med greve Beck-Friis som ordförande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?