Namnet visar ortens ålder

De flesta by och sockennamn på Söderslätt och Skåne i övrigt är tvådelade. Många gånger ger detta en fingervisning åt när byn grundades.

Vägskylt
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Vägskylt

Ofta har ändelsen -löv och -torp ett personnamn i första ledet. Dock med den skillnaden att -löv aldrig har kristna personnamn, medan det är mycket vanliga i -torp. Av detta kan man dra slutsatsen att ändelsen -löv inte användes efter det att kristendomen vunnit mark i Skåne. Löven ersattes med torp.

Forskarna har emellertid kunnat ringa in tidsbestämningen ännu mer än så här. När vikingarna från 800-talet och två sekler framåt, gav sig ut på sina resor tog de med sig hem principer för namnbildningen från de länder de besökte. I motsats till utvandrarna till Nordamerika på 1800-talet tog man inte med sig gamla namn, utan skapade nya. Man vet att i de områden som vikingar koloniserade användes aldrig -löv, men väl -torp. Slutsatsen av detta blir därför att -lövnamnen föll ur bruk redan före vikingatiden, medan -torpnamnen bildades redan då.

Även om forskarna idag har en form för bestämning av skånska ortnamn från 200-talet efter Kristus fram till medeltiden, så måste man vara försiktig med slutledningarna. Felkällorna är många, orter har bytt namn eller namn har tolkats fel bland annat.

- löv

Den mycket gamla ändelsen -löv kan översättas med arv, något som överlåtits till någon annan, arvegods. Orterna har kunnat härledas från 200-talet e Kr fram till vikingatidens början.Förleden är ett personnamn, namn på den som övertog eller överlämnade arvegodset. Det finns personnamn som kan tyckas vara kristna - som i Anderslöv, men i själva verket är det inte Anders utan det förkristna Arnthör som gett samhället på Söderslätt sitt namn.

Gislöv - genitiv av mansnamnet Gise

Hammarlöv - hammare i meningen stenbacke eller stenig backe som i Skåne används om sand- eller lerbranter. Här syftar namnet till den höjd som Hammarlövs kyrka ligger på idag.

Vemmerlöv - finns det två av, en i Skytts härad och en i Järrestad. Trots att namnet är detsamma är ursprunget olika. Skytts Vemmerlöv i Trelleborgs kommun skrevs äldst Wimerslef(f) och kommer sannolikt från mansnamnet Withmar. Det österlenska Vemmerlöv kommer troligen från Wemundar eller Withmundar

-lösa

Ändelsen -lösa är antagligen släkt med ljus och betyder öppning eller glänta. I Skåne är -lösanamnet troligen jämngamla med -löv. Dock innehåller -lösanamnen aldrig något personnamn i förleden.

Tygelsjö hette ursprungligen Thyfi-löse och kommer från ordet tuva.

-hög

Dessa namn har skiftande ålder, och namn av den här typen bildas fortfarande. De äldsta namnen är dock antagligen från tiden före vikingarna. Under årens lopp har en del namn ändrats till -ie, men man kan enligt experterna inte utgå ifrån att alla -ienamn fötts ur hög.

Som namnet anger kommer hög från mindre upphöjningar i naturen, naturliga eller i form av gravhögar.

Arrie hette fordomdags Arrögum, där förleden troligen kommer från mansnamnet Ari

Fuglie skrevs kring 1120 Fuglhöge, och kommer antagligen från det skånska ordet ful, fågel som på fornspråk hette fughl eller foghl.

Grevie kommer ursprungligen från Graefhögi, gravhög

Isie skrevs 1133 Isheaogi, mansnamnet Isi i förleden.

Villie - oklar härstamning men tros komma från adjektivet vild.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?