Skatter och statsbidrag

Kommunens eget skatteunderlag, räknat som skattekraft, understiger fortfarande medelskattekraften i riket, det vill säga antalet skattekronor per invånare i riket.

Av kommunens totala intäkter utgör 78,5 procent skatter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna uppgick till totalt 1 518,9 miljoner kronor under året. Det är 47,0 miljoner kronor mer än 2012 och en ökning med 3,2 procent.

Skatteintäkterna består av preliminär kommunalskatt med 1 528,3 miljoner kronor, en slutavräkning för 2012 med 1,0 miljon kronor samt en prognos för slutavräkningen för år 2013 på -10,4 miljoner kronor. Avräkningarna för åren 2012 respektive 2013 beräknas och utbetalas utifrån principen om en kollektiv avräkning för riket som helhet och ingår därför inte i den ursprungliga budgeten. Budgetavvikelsen för skatteintäkterna uppgår för året till -7,9 miljoner kronor.

De generella statsbidragen blev 441,2 miljoner kronor. Det är 18,1 miljoner kronor mer än föregående år, en ökning på 4,3 procent. Bredvid inkomst- och kostnadsutjämningssystemet finns också sedan 2004 ett system för mellankommunal utjämning av LSS-kostnader (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kommunen betalade 2013 en avgift på 21,2 miljoner kronor vilket är 4,9 miljoner kronor lägre än 2012. Bland de generella statsbidragen finns också en regleringspost som kan vara både positiv och negativ. Om regleringsposten är positiv eller negativ beror bland annat på hur de totala statsbidragen till landets kommuner förändras eller om regeringen behöver reglera förändringar i kommunernas ansvarsområden gentemot staten. År 2013 blev Trelleborgs regleringsbidrag 19,4 miljoner kronor att jämföras med 20,9 2012.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?