Sammanställd redovisning

Begreppet sammanställd redovisning är närmast synonymt med koncernredovisning och tillkom med den kommunala redovisningslagen. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

Den sammanställda redovisningen i aktiebolagslagen och i offentlig verksamhet har delvis olika syften. När det gäller kommuner vill man med den sammanställda redovisningen visa det totala åtagandet som kommunen har. Detta kan läggas till grund för analyser och ge ökade möjligheter till styrning av kommunens ekonomi oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Trelleborgs kommun bedriver verksamheter både i förvaltnings- och bolagsform. Trelleborgs kommun och bolag, i vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, omfattas av den sammanställda redovisningen.

Trelleborgs kommuns (moderföretagets) bokförda värden på aktier i dotterföretagen har eliminerats mot dotterföretagens egna kapital enligt förvärvsmetoden. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader mellan företagen i den sammanställda redovisningen har eliminerats. I den sammanställda redovisningen har endast bolag medtagits, där kommunen har mer än 20 procent ägande. Detta följer årsredovisningslagens definition av betydande inflytande (1 kap 5 §), vilket anses föreligga om ett företag innehar minst 20 procent av rösterna i en annan juridisk person.

Under 2008 startade det sociala företaget Jobb Service Syd, som är en fristående ekonomisk förening och som ägs av dess medlemmar. Kommunen är en av dessa medlemmar och har röstmajoritet, men är inte majoritetsägare. Jobb Service Syd räknas som intresseföretag till kommunen. Styrelsen för Jobb Service Syd begärde 2013 företaget i likvidation. Likvidationen avslutas under början av 2014. Kvarvarande tillgångar överförs till Trelleborgs kommun enligt föreningens stadgar.

Kommentarer sammanställd redovisning

Koncernens totala resultat för 2013 blev 50,8 miljon kronor, att jämföra med 91,9 miljon kronor föregående år. Den största resultatförsämringen står kommunen för, men även Trelleborgs hamn AB, AB Trelleborgshem och Trelleborgs Fjärrvärme AB får ett sämre koncernresultat än 2012. Förbättringar gör främst Trelleborgs Energiförsäljning AB samt Trelleborgs Bredbands AB. De finansiella intäkterna ökade från 2012 och uppgick under året till 11,3 miljoner kronor. Ökningen står kommunen för, främst beror det på en reavinst på aktier. Avskrivningarna fortsatte att öka 2013, från 170,3 miljoner kronor till 195,2 miljoner kronor. Ökningen beror till största delen på nedskrivningar av anläggningstillgångar inom kommunen samt inom Trelleborgs Fjärrvärme AB.

Koncernens totala egna kapital uppgår till 1 881,7 miljoner kronor, varav 1 536,7 miljoner kronor för kommunen. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 2 633,6 miljoner kronor. Soliditeten fortsätter att minska, för 2013 uppgår den till 39,4 % (40,6 % föregående år). Ett sämre resultat än 2013, ökade långfristiga skulder (främst lån) samt ökade avsättningar för pensioner inom kommunen var de huvudsakliga faktorerna i försämringen.

Interna transaktioner har eliminerats i den sammanställda redovisningen. Kommunen, Trelleborgs Energiförsäljning AB och Trelleborgs Fjärrvärme AB samfakturerar konsumtionsavgifter till både externa och interna kunder. Konsumtionsavgifterna tillsammans med hyror från AB Trelleborgshem står för de största delarna av interna inköp och försäljningar. Bland interna tillgångar och skulder kan nämnas kommunens lån till Trelleborgs Hamn AB på totalt 93,5 miljoner kronor.

Förväntad utveckling

Den 30 januari 2012 beslutade kommunfullmäktige om nya bolagsordningar, ägardirektiv och ägardialog för de kommunala bolagen. Bolagsordningarna och ägardirektiven har samma struktur för samtliga bolag. Ägardirektiven inleds med generella direktiv. Därefter kommer särskilda direktiv för respektive bolag avseende uppdraget, grundläggande principer, miljö, ekonomi och utdelning. Ägardialogen syftar till att förbättra dialogen mellan kommunstyrelsen och bolagen, vilket varit ett ömsesidigt önskemål.

Komplett sammanställd redovisning inklusive de kommunala bolagen återfinns i Trelleborgs kommuns årsredovisning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?