Ekonomi i korthet

Här finns utdrag ur kommunens årsredovisning för 2013.

 • Kommunens totala resultat blev 32,6 miljoner kronor
 • Ett av kommunfullmäktiges fyra finansiella mål uppfylldes under 2013
 • Kommunkoncernens totala resultat blev 50,8 miljoner kronor
 • Återbetalning av premier från 2005-2006 av AFA Försäkring med 33,8 miljoner kronor
 • Nämndernas budgetavvikelse var -3,1 miljoner kronor
 • Under 2013 uppgick investeringarna till 189,3 miljoner kronor i Trelleborgs kommun
 • 80 miljoner kronor lånades upp 2013
 • 22,5 miljoner kronor amorterades på gamla lån
 • Skatteintäkterna uppgick till 1,5 miljarder kronor
 • Antalet tillsvidareanställda minskade under 2013 med 18 anställda
 • Andelen tillsvidareanställda kvinnor minskade med 0,2 % till 79,2 % under året
 • Under 2013 producerades totalt närmare fem miljoner arbetstimmar av 3375 anställda
 • God ekonomisk hushållning

  God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten i Trelleborgs kommun drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en långsiktig finansiering. För att möjliggöra detta är det viktigt med ett väl fungerande styrsystem.

 • Investeringar

  Investeringarna uppgick 2013 till 189,3 miljoner kronor, varav 52,3 miljoner kronor för de taxefinansierade verksamheterna; elnät, renhållning samt vatten och avlopp.

 • Nämndernas resultat

  Nämndernas resultat innebär en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,1 miljoner kronor. Nämndernas resultat varierar, nio nämnder redovisar positiva avvikelser och tre nämnder redovisar negativa avvikelser.

 • Sammanställd redovisning

  Begreppet sammanställd redovisning är närmast synonymt med koncernredovisning och tillkom med den kommunala redovisningslagen. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

 • Skatter och statsbidrag

  Kommunens eget skatteunderlag, räknat som skattekraft, understiger fortfarande medelskattekraften i riket, det vill säga antalet skattekronor per invånare i riket.

 • Särskilda satsningar

  De medel som erhålls genom att Trelleborgs kommun ställer utdelningskrav på de kommunala bolagen har använts till särskilda satsningar under 2013. Det är tillfälliga tillskott till verksamheterna och ingen utökning av ramarna.

 • Trelleborgs ekonomi

  Information om kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?