Överklaga avgiftsbeslut

Den som inte är nöjd med avgiftsbeslutet kan skriftligen överklaga beslutet till Socialförvaltningen.

Av skrivelsen ska framgå vilken eller vilka delar av avgiftsbeslutet du överklagar, exempelvis beräkningen av avgiftsunderlaget, beräkningen av förbehållsbeloppet och/eller höjningar eller minskningar av minimibeloppet.

Det ska även framgå varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vil ha. Kontaktperson för avgifter kan hjälpa till med överklagande.

Skrivelsen ska vara socialförvaltningen tillhanda inom tre veckor från den dagen du fick beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om inte socialnämnden själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?