Beräkning av din avgift

Maxtaxan sätter gränser för vad kommunerna får ta ut i avgift från den enskilde.

Enligt Socialtjänstlagen (SOL) får de sammanlagda avgifterna för beviljade insatser inte överstiga 2 125 kronor per månad.

För att kunna fatta beslut om vilken avgift du ska betala måste kommunen först räkna ut ditt avgiftsutrymme.

Beräkning av din avgift

Förbehållsbelopp

Vad räknas som inkomst

Avgiftsutrymme

Gifta par, registrerade partners och sambos

Hyra och drift

Bostadstillägg till pensionärer (BTP) och bostadsbidrag

Viktigt att veta

Vid tillfälligt boende i Trelleborgs kommun

Förbehållsbelopp

Det är förbehållsbeloppet du har rätt att behålla innan avgift kan tas ut för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårds-lagen (HSL).

I förbehållsbeloppet ingår minimibelopp och dina boendekostnader.

Förbehållsbeloppet är 5 339 kronor för ensamstående eller 4 512 kronor för var och en av sammanlevande makar och sambor. För yngre under 65 år är beloppet 5 873 kronor respektive 4 963 kronor per månad.

Förbehållsbeloppet ska täcka utgifter för livsmedel, kläder och skor, fritid, resor, förbrukningsvaror, möbler och husgeråd, dagstidningar, TV telefon, hushållsel, hemförsäkring samt öppen hälso- och sjukvård och läkemedel.

Har du speciella behov kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig ett förhöjt förbehållsbelopp. Det kan t.ex. gälla om du har merkostnader för god man, specialkost eller resor.

En avgift kan reduceras vid inflyttning till särskilt boende då det uppstår en dubbel hyreskostnad.

Vad räknas som inkomst

Som inkomst räknas de skattepliktiga inkomster som du beräknas ha de närmaste tolv månaderna.

 • pension (till exempel garantipension, tilläggspension, äldreförsörjningsstöd,
 • privat pensionsförsäkring
 • regelbundna bidrag från stiftelser och fonder
 • livränta
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte vara med)
 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (till exempel arbetslöshetskassa)
 • överskott av näringsverksamhet
 • ersättningar från utlandet (till exempel utländsk pension)
 • inkomst av arbete
 • inkomst av kapital (ränta, etc.) året innan, dock räknas inte realisations-förlust/realisationsvinst som inkomst

Som inkomst räknas även ej skattepliktiga inkomster såsom

 • studiemedel i form av studiebidrag
 • skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000 kronor per månad
 • barnbidrag
 • försörjningsbidrag
 • hemvårdsbidrag, hemsjukvårdsbidrag, som utbetalas av en kommun eller landsting till en vårdbehövande
 • underhållsbidrag
 • ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring
 • andra försäkringsersättningar som betalas ut på grund av försäkring som tecknats utanför tjänst

Alla inkomster som ingår i avgiftsunderlaget är beräknad nettoinkomst, det vill säga inkomsten efter att skatten är avdragen.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är den del av inkomsten som blir kvar när förbehållsbeloppet, det vill säga bostads- och levnadsomkostnader dragits av. Avgiftsutrymmet är din betalningsförmåga.

Inkomst
+ Pensioner/ATP
+ Inkomst av kapital
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag (BTP)
+ Övriga inkomster
- Skatt
Kostnader
- Hyra/boendekostnad
- Förbehållsbelopp
+/- Individuella tillägg eller avdrag
Avgiftsutrymme = inkomster - kostnader Korttidsvistelse/korttidstillsyn

Om du väljer att inte lämna uppgifter om dina ekonomiska förhållanden så innebär det att vi inte kan räkna ut ditt avgiftsutrymme och att du därmed accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Kommunen har ingen skyldighet att betala ut kontanter när avgiftsutrymmet är negativt.

En gång per år får du en förtryckt inkomstförfrågan. Den avser aktuella pensioner före skatteavdrag. Här frågas om hyra, fastighetskostnader och förmögenhet.

Gifta par, registrerade partners och sambos
Inkomsten för gifta och registrerade partners läggs ihop och delas sedan på hälften. Som sambo räknas du som ensamstående (bara den enskildes inkomst är då avgiftsgrundande).

Hyra och drift i ett småhus räknas fram enligt försäkringskassans schablon som bygger på antalet kvadratmeter i huset, taxeringsvärde, skuldbelopp och ränta i %.

Bostadstillägg till pensionärer (BTP) och bostadsbidrag

BTP räknas in när den avgiftsgrundande inkomsten ska beräknas. Det är därför viktigt att det ligger på rätt nivå.

BTP ansöker man hos Pensionsmyndigheten, telefon: 0771 - 77 67 76

Bostadsbidrag för personer under 65 år ansöks hos Försäkringskassan
telefon: 0771 - 52 45 24

Viktigt att veta

Glöm inte att du ska lämna in nya uppgifter om du får ändrade förhållanden under året som kan påverka din avgift
- Ökad eller minskad inkomst
- Förändrad boendekostnad eller bostadstillägg
- Förändrade familjeförhållande

Vid tillfälligt boende i Trelleborgs kommun

Om du bor tillfälligt i Trelleborgs kommun och får hjälp enligt Socialtjänstlagen räknas avgiften ut på samma sätt som om du är fast boende i kommunen.

När och hur skickas räkningen

Räkning skickas i efterskott till dig eller till den person du anmält som räknings-mottagare. Avgiften kan komma att ändras när dina insatser ökar eller minskar och om förändringen varar längre tid än en månad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!