Avgifter miljöfarlig verksamhet

Avgifter för anmälan, prövning av ansökan samt tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

Prövning av ansökan

Inrättande av avloppsanordning - 7440 kronor.

Inrättande av annan avloppsanordning (BDT-avlopp) - 7440 kronor.

Inrättande av gemensam avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter - 8370 kronor.

Inrättande av gemensam avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter - 13950 kronor.

Anslutning av vattentoalett eller BDT-avlopp till befintlig avloppsanordning - 3720 kronor.

Anmälan

Handläggning avseende anmälningspliktig verksamhet enligt bilaga C - fast avgift (se taxebilaga)eller timavgift på 930 kronor.

Handläggning av anmälan avseende ändring av avloppsanordning - 5580 kronor.

Handläggning av anmälan avseende värmepump - 1860 kronor.

Remissyttrande

Yttrande som kommunen avger i egenskap av tillsynsmyndighet med anledning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet hos länsstyrelse eller miljödomstol - timavgift på 930 kronor.

Tillsyn i övrigt

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller - fast avgift (se taxebilaga) eller timavgift på 930 kronor.

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap 10 § miljöbalken - timavgift på 930 kronor.

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet - timavgift på 930 kronor.

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Prövning av ansökan

Prövningsavgift för ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel - 2790 kronor.

Information och anmälan

Handläggning av anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel - 2790 kronor.

Handläggning av information av den som avser att installera en anordning enligt 1 kap 1 eller 2§§ samt den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde enligt 1 kap 3 §. (NFS 2003:24, 4 kap Information) - 930 kronor.

Tillsyn i övrigt

Anläggning som innehåller CFC, HCFC, haloner, HFC eller dylikt - 1860 kronor.

Tillsyn enligt NFS 2003:24 avseende

1. Förvaring av mer än 1 kubikmeter diselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark - 1860 kronor.

2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga oljor enligt ovan samt spilloljor - timavgift på 1860 kronor.

3. Förvaring av diselbrännolja eller eldningsolja eller spillolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar, om cistern rymmer mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter - 1860 kronor.

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde -3720 kronor.

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter m. m. - timavgift på 930 kronor.

Avfallshantering och producentansvar

Prövning av ansökan

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall - 1860kronor.

Anmälan

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, bortskaffande av avfall m. m. - 1860 kronor.

Tillsyn i övrigt

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar -timavgift på 930 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!