Avgifter hälsoskydd

Avgifter för anmälan, prövning av ansökan samt övrigt tillsyn.

Prövning av ansökan

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

Nötkreatur, häst, get, får eller svin - 3720 kronor.

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur - 3720 kronor.

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

Orm - 3720 kronor.

Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - 3720 kronor.

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering, enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - 3720 kronor.

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för människors hälsa - 1860 kronor.

Anmälan

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - 2790 kronor.

Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva och arrangera:

 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andraliknande skärande eller stickande verktyg:
  Nivå 1: påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner - 4650 kronor.
  Nivå 2: måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur - 2790 kronor.
 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor - 4650 kronor.
 • Skol- och fritidsverksamhet:
  - Skola med mer än 400 elever - 5580 kronor.
  - Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever - 4650 kronor.
  - Skola med högst 100 elever - 2790 kronor.
  - Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter - 4650 kronor.

Tillsyn i övrigt

Provtagning av badvatten vid anläggning eller vid strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om strandbadvatten (SNFS 1996:6) - 930 kronor/provtagningstillfälle.

Vid mer än ett prov på samma ställe och vid samma tillfälle tillkommer provtagningskostnad per ytterligare prov (analyskostnad tillkommer)

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd - timavgift på 930 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?