Tillsynsavgifter

Kommunen får ta ut en tillsynsavgift av den som har serveringstillstånd samt av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl.

Tillsyn

Tyngdpunkten i tillsynsarbetet ligger i den rådgivande och förebyggande verksamheten där det är viktigt att det förs en löpande dialog mellan kommunen och tillståndshavarna

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifterna utgår från kommunens ambitioner och beräknade kostnader. På ett liknande sätt som för ansökningsavgifter har Svenska Kommunförbundet i cirkulär (1995:69) föreslagit att kommunerna fastställer en fast tillsynsavgift utifrån beräknade kommunala kostnader. Avgifterna utgår från såväl fasta administrativa kostnader för planering, bearbetning och dokumentation av tillsynsarbetet som från en ambition att i varje restaurang genomföra ett antal tillsynsbesök per år. Inom ramen för restaurangtillsynen har också utvecklats ett regelbundet informationsutbyte mellan företrädare för kommunen, polisen, skatte- och kronofogdemyndigheten.

Tillsynsavgifterna består av en fast del och en rörlig del som är beräknad efter restaurangens omsättning av alkoholdrycker.

De fasta avgifterna, som gäller från den 1 januari 2019, är enligt följande:

Fast tillsynsavgiftKronor

Fast tillsynsavgift per serveringstillstånd och år

2 066

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport

518

Påminnelse 2 försenad restaurangrapport

518

Påminnelse 1 försenad egenkontroll tobak/folköl

259

Påminnelse 2 försenad egenkontroll tobak/folköl

259

Försäljning av folköl

1 033

Försäljning av receptfria läkemedel

1 033

Försäljning av tobak och folköl

1 551

Tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 022

Den rörliga delen av tillsynsavgiften fördelar sig enligt följande:

Restaurangens årsomsättning av alkoholTillsynsavgift i kronor

1-100 000 kronor

518

100 001- 250 000

1 551

250 001 - 500 000

3 100

500 001 - 1 000 000

5 167

1 000 001 - 2 000 000

7 234

2 000 001 - 3 000 000

9 300

3 000 001 - 4 000 000

11 367

4 000 001- 5 000 000

13 434

 5 000 001-8 000 000

15 501

8 000 001-12 000 000

17 567

12 000 001-

19 634

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!