Tillsynsavgifter

Kommunen får ta ut en tillsynsavgift av den som har serveringstillstånd samt av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl.

Tillsyn

Tyngdpunkten i tillsynsarbetet ligger i den rådgivande och förebyggande verksamheten där det är viktigt att det förs en löpande dialog mellan kommunen och tillståndshavarna

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifterna utgår från kommunens ambitioner och beräknade kostnader. På ett liknande sätt som för ansökningsavgifter har Svenska Kommunförbundet i cirkulär (1995:69) föreslagit att kommunerna fastställer en fast tillsynsavgift utifrån beräknade kommunala kostnader. Avgifterna utgår från såväl fasta administrativa kostnader för planering, bearbetning och dokumentation av tillsynsarbetet som från en ambition att i varje restaurang genomföra ett antal tillsynsbesök per år. Inom ramen för restaurangtillsynen har också utvecklats ett regelbundet informationsutbyte mellan företrädare för kommunen, polisen, skatte- och kronofogdemyndigheten.

Tillsynsavgifterna består av en fast del och en rörlig del som är beräknad efter restaurangens omsättning av alkoholdrycker.

De fasta avgifterna, som gäller från den 1 januari 2018, är enligt följande:

Fast tillsynsavgiftKronor

Fast tillsynsavgift per serveringstillstånd och år

2 044

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport

512

Påminnelse 2 försenad restaurangrapport

512

Påminnelse 1 försenad egenkontroll tobak/folköl

256

Påminnelse 2 försenad egenkontroll tobak/folköl

256

Försäljning av folköl

1 022

Försäljning av tobak

1 022

Försäljning av receptfria läkemedel

1 022

Försäljning av tobak och folköl

1 534

Försäljning av läkemedel och tobak eller folköl

1 534

Försäljning av läkemedel, tobak och folköl

2 044

Den rörliga delen av tillsynsavgiften fördelar sig enligt följande:

Restaurangens årsomsättning av alkoholTillsynsavgift i kronor

1-100 000 kronor

512

100 001- 250 000

1 534

250 001 - 500 000

3 066

500 001 - 1 000 000

5 111

1 000 001 - 2 000 000

7 155

2 000 001 - 3 000 000

9 199

3 000 001 - 4 000 000

11 243

4 000 001- 5 000 000

13 288

 5 000 001-8 000 000

15 332

8 000 001-12 000 000

17 376

12 000 001-

19 420

Hjälpte informationen på den här sidan dig?