Tillsynsavgifter

Kommunen får ta ut en tillsynsavgift av den som har serveringstillstånd samt av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl.

Tillsyn

Tyngdpunkten i tillsynsarbetet ligger i den rådgivande och förebyggande verksamheten där det är viktigt att det förs en löpande dialog mellan kommunen och tillståndshavarna

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifterna utgår från kommunens ambitioner och beräknade kostnader. På ett liknande sätt som för ansökningsavgifter har Svenska Kommunförbundet i cirkulär (1995:69) föreslagit att kommunerna fastställer en fast tillsynsavgift utifrån beräknade kommunala kostnader. Avgifterna utgår från såväl fasta administrativa kostnader för planering, bearbetning och dokumentation av tillsynsarbetet som från en ambition att i varje restaurang genomföra ett antal tillsynsbesök per år. Inom ramen för restaurangtillsynen har också utvecklats ett regelbundet informationsutbyte mellan företrädare för kommunen, polisen, skatte- och kronofogdemyndigheten.

Tillsynsavgifterna består av en fast del och en rörlig del som är beräknad efter restaurangens omsättning av alkoholdrycker.

De fasta avgifterna, som gäller från den 1 januari 2020, är enligt följande:

Fast tillsynsavgiftKronor

Fast tillsynsavgift per serveringstillstånd och år

2 122

Fast tillsynsavgift för tobaksförsäljningstillstånd

3 000

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport

532

Påminnelse 2 försenad restaurangrapport

532

Påminnelse 1 försenad egenkontroll tobak/folköl

266

Påminnelse 2 försenad egenkontroll tobak/folköl

266

Försäljning och servering av folköl

1 061

Försäljning av receptfria läkemedel

1 061

Försäljning av e-cigaretter

1 050

Försäljning av folköl och e-cigaretter eller receptfria läkemedel (2 produkter)

1 593

Försäljning av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel (3 produkter)

2 122

Den rörliga delen av tillsynsavgiften fördelar sig enligt följande:

Restaurangens årsomsättning av alkoholTillsynsavgift i kronor

1-100 000 kronor

532

100 001- 250 000

1 593

250 001 - 500 000

3 184

500 001 - 1 000 000

5 307

1 000 001 - 2 000 000

7 429

2 000 001 - 3 000 000

9 551

3 000 001 - 4 000 000

11 674

4 000 001- 5 000 000

13 797

 5 000 001-8 000 000

15 920

8 000 001-12 000 000

18 041

12 000 001-

20 164

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!