Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde regleras av ett reglemente beslutat av kommunstyrelsen. Detta dokument anger Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter och ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten samt fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet samt naturvården.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut regleras bland annat av plan- och bygglagstiftningen. Nämnden ansvarar för bygglov och fysisk planering - gör planer för nya bostads- och industriområden exempelvis - men ska också verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsmiljö.

Samhällsbyggnadsnämnden ska även fullgöra sina uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet samt naturvården i enlighet med gällande författningar bl.a. miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804) och annan tillämplig lag och förordning som berör nämndens ansvar inom detta område.

Under Samhällsbyggnadsnämnden lyder Samhällbyggnadsförvaltningen vars uppgift är att genomföra nämndens beslut. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen finns fyra olika avdelningar – Plan, Bygg Mät & Karta, Miljö, och Hållbar utveckling.

Staben arbetar med administration, diarieföring, arkiv samt GIS, det geografiska informationssystemet.

Plan arbetar med översikts- och detaljplanläggning.

Bygg Mät & Karta arbetar med såväl frågor av rent myndighetskaraktär som med råd och upplysningar till allmänheten, bygglovsfrågor, samråd och inspektion av byggen samt är kommunens samlade resurs för mät och kartverksamhet samt lantmäterifrågor.

Miljö ägnar sig åt myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det innebär bland annat övervakning och skydd av miljön i Trelleborgs kommun, tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor.

Hållbar utveckling arbetar med miljöstrategiska frågor och arbetar med kommunens olika miljömål i enlighet med Sveriges 16 olika miljömål.

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (PDF-dokument, 43 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?