Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare/överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämnden utses av fullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. Verksamheten regleras främst av föräldrabalkens regler.

I Trelleborgs kommun finns en överförmyndarnämnd bestående av fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare.

Eftersom nämndens protokoll huvudsakligen består av personuppgifter publiceras de inte på webbplatsen.

Överförmyndarnämnden kan kontaktas via Överförmyndarens expedition.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?